วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เบื้องหลังการหามูลค่าหุ้นด้วยการคิดลดเงินปันผล (Dividend discount model)


การหามูลค่าหุ้นด้วยการคิดลดเงินปันผล (Dividend discount model) สมการสั้นๆคือ p = d/k-g แต่การคำนวณไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะไม่รู้ว่าจะเอาตัวแปลไหนมาใส่ บทความนี้จะบอกสมมติฐานที่มาที่ไปสูตรการหาราคาเหมาะสม ทำให้นักลงทุนสามารถเลือกตัวแปรที่จะนำมาใช้ในการการประเมินมูลค่าได้ง่ายขึ้นครับ

รู้จักผลตอบแทนที่คาดหวัง k, WACC


ในการประเมินมูลค่าหุ้นวัตถุประสงค์เพื่อบอกว่าราคาหุ้นที่เราสนใจคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่ ถ้าไม่คุ้มก็จะบอกว่าแพงไปไม่ซื้อถ้าคุ้มก็ตัดสินใจลงทุน

ความคุ้มหรือไม่คุ้มในทางเศรษฐศาสตร์มองว่า ทุกๆการตัดสินใจมีค่าเสียโอกาสเสมอ เพราะเมื่อคุณเลือกทางใดทางหนึ่งต้องยอมสละทางเลือกหนื่งไป (เพื่อความอินให้เปิดเพลง ได้อย่างเสียอย่าง - อัสนี ; วสันต์ โชติกุล ประกอบ)

ดังนั้นการตัดสินใจที่ดีที่สุดคือ เลือกทางที่ค่าเสียโอกาสต่ำสุดนั่นเอง

เช่นมีสามโครงการ ผลตอบแทน 20 30 10 ตามลำดับ
  • ถ้าเลือกโครงการที่ 1 ได้ 20 แต่เสียโอกาสได้ผลตอบแทน 30% จากทางเลือกที่ 2
  • ถ้าเลือกโครงการที่ 2 ได้ 30 ค่าเสียโอกาสคือ 0 
  • ถ้าเลือกโครงการทีี่ 3 ได้ 10 แต่เสียโอกาสได้ผลตอบแทน 30% จากทางเลือกที่ 2
ตังนั้นในการลงทุนนักลงทุนจะเลือกลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อเที่ยบกับผลตอบแทนของทางเลือกที่เราไมได้เลือกนั่นเอง

ในทางการเงิน "ผลตอบแทนของทางเลือกที่เราไมได้เลือกนั่นเอง" หรือผลตอบแทนที่เราคาดหวัง มักจะเขียนตัวย่อว่า k หรือถ้าที่มาของเงินมาจากหลายแหล่งก็จะนำแต่ละแหล่งมาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักกันเป็น WACC

นั่นก็คือถ้าลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนไม่คุ้ม k ก็จะไม่ลงทุนนั่นเอง

เข้าใจมูลค่าปัจจุบัน (Present Value)


จุดเริ่มต้นของความอยากรวยเริ่มจากสมการดอกเบี้ยทบต้นและย้อนมาการหามูลค่าปัจจุบัน ทำให้แตกลูกแตกหลานออกมาเป็นวิชาการลงทุน ถ้าเข้าใจเรื่องมูลค่าเงินตามเวลา ก็เหมือนการเข้าใจวิชาการเงินทั้งเล่มนั่นเอง

มูลค่าอนาคต (Future Value)


เริ่มจากการลงทุน สมมติเรามีเงินปัจจุบันเท่าากับ PV บาท เอาเงินไปลงทุนได้ผลตอบแทนทบต้นที่ i ถ้าให้มันทบไปเรื่อยๆเท่ากับ n ปีจะได้เงินอนาคต FV เท่ากับมูลค่าปัจจุบัน (Present Value)


คิดมุมกลับสมการนิดเดียวคือ ถ้าเราอยากได้เงินในอนาคตเท่ากับ FV โดยที่เราเอาเงินไปลงทุนได้ผลตอบแทนเท่ากับ i เป็นจำนวน n ปี วันนี้ PV ต้องใช้เงินไปลงทุนกี่บาทPV  จะถูกประยุกต์ไปใช้เป็นสูตรเบื้องหลังในการประเมินมูลค่าหุ้นอีกที่


มูลค่าปัจจุบันสุทธิ Net Present Value และการกำหนดมูลค่าเหมาะสม


ในการตัดสินลงทุนจะตัดสินใจจากมูลจากปัจจุบันของกระแสเงินสดว่าเป็นบวกหรือลบ ถ้าบวกแสดงว่าโครงการที่ลงทุนให้ผลตอบแทนมากกว่าผลตอบแทนที่คาดหวัง ถ้าค่าเป็นลบแสดงว่าโครงการที่จะลงทุนให้ผลตอบแทนน้อยกว่าที่คาดหวังก็จะไม่ตัดสินใจลงทุน

เมื่อคิดจะลงทุนต้องรู้ 3 เรื่องนี้


เมื่อคิดจะลงทุนไม่ว่าโครงการอะไรก็ตามต้องรู้ 3 เรื่องนี้คือ

3.1ได้อะไรมา

ลงทุนเสียกระแสเงินสดออกไปในวันนี้สิ่งที่ได้กลับมาคือกระแสเงินสดในอนาคต สำหรับการลงทุนในหุ้น สิ่งที่ได้มาคือเงินปันผล หลายคนก็มองว่าสิ่งที่ได้มาคือกระแสเงินสดอิสระ (free cash flow)

สำหรับการประเมินมูลค่าหุ้น สมมติให้สิ่งที่ได้มาคือเงินปันผล D ที่จ่ายทุกปี D1 D2 D3 ..... Dn ตามลำดับ

3.2จ่ายอะไรไป

โลกนี้ไม่มีอะไรฟรีๆ ถ้าในธุรกิจสิ่งที่จ่ายคือเงินที่นำไปลงทุนในโครงการทั้ง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้ในการทำธุรกิจ สำหรับการลงทุนหุ้น เงินที่จ่ายคือราคาหุ้นนั่นเอง

3.1คุ้มหรือไม่

คำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มถูกประเมินด้วย NPV เพื่อบอกว่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนั้นคุ้มค่ากับผลตอบแทนที่คาดหวัง k หรือไม่นั่นเอง ตามอ่านได้ในหัวข้อต่อไป


NPV Net Present Vaue และการคิดลดเงินปันผล Dividend Discount Model


 สำหรับการลงทุนในหุ้น เราจ่ายเงินซื้อหุ้นที่ราคา P บาท โดย "คาดหวัง" ว่าจะได้เงินปันผลในอนาคตเท่ากับ d1 d2 d3 ไปเรื่อยๆ จนถึง dn ตามลำดับโดยที่มีผลตอบแทนที่คาดหวังเท่ากับ k


NPV จะเป็นผลต่างระหว่างเงินที่ต้องใช้ในการซื้อหุ้นคือ P กับเงินที่ต้องใช้ลงทุนในโครงการทางเลือกอื่นว่าใช้เงินลงทุนในวันนี้เท่าไร ซึ่งในสมการก็คือตัวยาวๆที่เหลือนั่นเอง แปลสมการเป็นภาษามนุษย์คือ ถ้าต้องการ ปันผลในอนาคตเท่ากับ d1 d2 d3 ไปเรื่อยๆ จนถึง dn โดยเราสามารถลงทุนได้ผลตอบแทนทบต้นเท่ากับ k (ค่าเสียโอกาสของโครงการที่ไม่ได้เลือก) วันนี้จะต้องใช้เงินลงทุนเท่าไร

ถ้า NPV เป็นบวกแสดงว่าลงทุนหุ้นได้ผลตอบแทนมากกว่าผลตอบแทนที่คาดหวัง หุ้นจะขึ้นเพราะจะถอนการลงทุนจากโครงการที่ให้ผลตอบแทนเท่ากับ K มาซื้อหุ้นแทน

ถ้า NPV เป็นลบแสดงว่าลงทุนหุ้นได้ผลตอบแทนน้อยกว่าที่คาดกวังหุ้นจะลงเพราะคนจะไม่ซื้อเอาเงินไปลงทุนที่อื่นที่ให้ผลตอบแทนเท่ากับ k ดีกว่า

จะเห็นว่าราคาหุ้นจะถูกปรับตัวจากการคาดการกระแสเงินสดในอนาคตของคนนั่นเอง


การกำหนดมูลค่าเหมาะสม


จะเห็นว่าเมื่อราคาหุ้นไม่ได้อยู่ที่จุดดุลยภาพมันก็จะแกว่งตัวอยู่รอบๆราคาเหมาะสมนั่นเอง เพื่อให้การประเมินมูลค่าหุ้นง่ายขึ้น ได้มคนชื่อนายกอร์ดอนได้คิด gordon growth model เพื่อช่วยให้การประเมินมูลค่าง่ายขึ้น โดยใส่สมติฐานเพิ่มเข้าไปคือ
  • เงินปันผลเติบโตด้วยอัตราคงที่เท่ากับ g
  • ถือหุ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด ถึงอนาคตอันไกลโพ้น (infinity)
จะได้สมการใหม่คือ


จากความรู้เรื่อง ลำดับและอนุกรมที่เรียนมาตอน ม ปลาย ทำให้รู้ว่า


สมการสั้นลงอีกหน่อย และราคาเหมาะสมก็คือราคาที่ทำให้ NPV = 0 หรือราคาหุ้นที่ทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนเท่ากับผลตอบแทนที่คาดหวังนั่นเอง

ให้ NPV = 0 จะได้แปลเป็นภาษามนุษย์คือ ถ้าบริษัทแห่งหนึ่งมีผลปันผลปีหน้าเท่ากับ D1 ที่เติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในอัตราคงที่ g และนักลงทุนมีผลตอบแทนที่คาดหวังเท่ากับ k ราคาที่เหมาะสมคือราคาหุ้นที่ทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนในอนาคตเท่ากับผลตอบแทนที่คาดหวังนั่นเอง

ถ้าราคาตลาดสูงกว่านี้คนก็จะไม่ซื้อเพราะรู้สึกแพง หุ้นจะตก ถ้าราคาต่ำกว่านี้คนจะมาซื้อเพราะรู้สึกว่ามันถูกหุ้นราคาหุ้นจะขึ้น

หลักการเลือกตัวแปรเข้าคำนวณมูลค่าเหมาะสม

ความสัมพันธ์ระหว่างผลประกอบการและมูลค่าหุ้น
กดที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่


D1 ปันผลปีหน้า ถ้าตามสมมติฐาน เงินปันผลที่เห็นในสมการคือเงินปันผลที่เติบโตเรื่อยๆในอัตราคงที่ ดังนั้นการประมาณการตัองดูดีๆว่าปันผลที่เอามาเป็นปันผลจากกำไรปกติ และต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าไม่ได้มาจากรายการต่อเนื่องต้องระวัง

g การเติบโต จากสมมติฐานบอกว่าการเติบโต โตด้วยอัตราคงที่ไปไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นการเติบโตที่จะนำเข้ามาประมาณการจะต้องเป็นการเติบโตที่สะท้อนการเติบโตระยะยาวววววว ไม่ใช่แค่ 1-2 ปี

ส่วนค่า k ไม่ต้องคิดเยอะมันคือผลตอบแทนที่คาดหวังอาจจะกำหนดมาลอยๆ หรือประมาณการด้วย CAPM ก็ได้


จะเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยการคิดลดเงินปันผล เห็นสมการสั้นๆแต่ที่มาไม่ธรรมดาเลยทีเดียว สิ่งที่ต้องระวังในการนำการประเมินมูลค่าหุ้นไปใช้งานคือ ราคาหุ้นที่คำนวณได้จะเป็นราคาหุ้นที่เป็นจริงต่อเมื่อสมติฐานนั้นเป็นจริงครับ เจริญในการลงทุนทุกท่านครับ


ติดตามเราได้ที่ Website : http://www.investidea.in.th
Facebook : http://www.facebook.com/investidea.in.th
Line ID : @investidea.in.th ใส่@นำหน้าด้วย

สัมมนาวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน 

ดูรายละเอียดและตารางอบรมได้ที่http://www.investidea.in.th/p/value-investor.html
หรือสอบถามราบละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ Line; pat4310, หรือโทร 086-503-5023 เพิ่มเพื่อน

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

ส่องงบหุ้นสายการบิน AAV BA NOK THAI 2/2559 ใครจะอยู่ใครจะไป


เขาว่าธุรกิจการบินเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูงจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่นิยมเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ธุรกิจสายการบินมันต้องได้ประโยชน์บ้างละน่า ฟังเขาว่ามาแล้วก็ลองมาส่องงบการเงินดูซะหน่อยว่า ใครดีใครด้อยครงไหน
จำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยว

ความอยู่รอดความอยู่รอด
ยกแรกมาดูกันที่ความอยู่รอด ใครมีหนี้มากๆและความสามารถในการชำระหนี้ต่ำๆ จะมีความเสี่ยงทางการเงินสูง หุ้นจะไม่ค่อยไปไหน

ถ้าเรียงตาม DE ratio จะเห็นว่า THAI มีหนี้ที่มีดอกเบี้ยต่อทุนมากสุดที่ 4.96 เท่า AAV BA พอๆกันที่ 0.4 กว่าๆ NOK ไม่มีหนี้เลย และหนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ระยะยาวดูจากสัดส่วนหนี้สัดต่อหนี้รวมที่ต่ำก็ถือว่าจัดโครงสร้างหนี้ได้เหมาะสม เพราะเครื่องบินอายุการใช้งานยาวก็ควรกู้ยาวมาใช้

ดูที่ความสามารถในการชำระหนี้กันบ้าง AAV ความสามารถในการชำระหนี้สูงสุด Interest coverage สูงสุดที่ 7.31 เท่า รองลงมาเป็น BA ส่วน THAI NOK เสี่ยวหน่อยเพราะงบขาดทุน

แต่ถ้าดูว่ากระแสเงินสดพอจ่ายดอกไหมจากอัตราส่วน Modified interest coverage ที่เอากระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนจ่ายดอกเบี้ยเทียบกับดอกเบี้ยจ่ายยังมีค่าเป็นบวกอยู่แสดงว่ายังพอจ่ายไหว

และหลังจากจ่ายดอกเบี้ยดู Payback Period AAV ดีสุด 2.41 ปีจ่ายหมด รองลงมาเป็น BA และยาวสุดคือ THAI ที่ 6.18 ปี AAV จ่ายหนี้หมดไวกว่าก็แสดงว่าขยายกิจการได้ไวว่า BA

ตอนแรกว่า THAI น่าเป็นห่วงแต่ยงมีเงินสดจากการดำเนินงานมาช่วยทำให้จ่ายได้ทั้ง เงินต้นและดอกเบี้ย ดูแล้วปัญหาที่สุดคือ NOK ถึงหนี้น้อยแต่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานติบลบสภาพคล่องจะไม่ค่อยดีเท่าไร

การสร้างเงินสด


การสร้างเงินสด 

มาดูการจัดการภายในกันบ้าง ว่าใครนำสินทรัพย์ไปสร้างรายได้ได้ดีกว่ากัน จากอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ (Asset turnover) คนที่นำสินทรัพย์ไปสร้างรายได้ได้มากที่สุดคือ NOK เนื่องจากส่วนใหญ่เครื่องบินไม่ค่อยมีเป็นของตัวเอง ถ้าไปดูในงบการเงินที่ดินอาคารอุปกรณ์น้อยมากส่วนใหญ่เป็นเงินสดและเงินลงทุน รองลงมาเป็น THA AAV ถัดมาเป็น BA

ถ้าเทียบผลตอบแทนในรูปเงินสด BA สูงสุดที่ 27% รองลงมาเป็น NOK ถัดมาเป็น AAV และสุดท้ายคือ THAI จะเห็น ว่าสินทรัพย์ของ AAV THAI ไม่ได้แย่สร้างรายได้ได้พอๆกันแต่จุดตางคือ ผลตอบแทนในรูปเงินสดที่สินทรัพย์สร้างได้ AAV สูงกว่า THAI มาก แต่ก็ยังน้อยกว่าพวกเช่าเครื่องบินเช่น BA NOK

กำไรทำกำไร

การทำกำไร
มาดูการทำกำไรกันบ้าง ในด้านการเติบโตของรายได้เมื่อเทียบปีนี้กับปีที่แล้ว YoY ก็เติบโตดี NOK โตสุดรองลงมาเป็น AAV ถัดมาเป็น BA และท้ายสุด THAI แต่ถ้าดูแบบ QoQจะลดลงเพราะเป็นช่วง low season ของภาคท่องเที่ยว

รายได้โตยังไม่สำคัญเท่ากำไรโต คนที่รายได้โตสุดมีสองเจ้าคือ AAV กับ THAI เติบโตเมื่อเที่ยบแบบ YoY ถึงเท่าตัวเลยทีเดียว

สำหรับอัตรากำไรขั้นต้น BA THAI พอๆกันที่ 18% กว่า AAV เป็น lowcost ต่ำหน่อยที่ 15% NOK ไม่ต้องพูดถึงขาดทุนตั้งแต่กำไรขั้นต้นกันเลยทีเดียว

มาดูด้านการจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ฺBA สูงสุดที่ 17% ของยอดขาย รองลงมาคือ AAV ต่ำสุดคือ THAI ถ้าคิดเฉพาะกำไรจากการดำเนินงาน BA ต่ำมาก เพราะ กำไรขั้นต้น 18% โดนค่าใช้จ่ายขายและบริหารไปอี17% เหลือจริงๆไม่เท่าไรเอง

มาดูกันที่ EBIT margin BA กลายเป็นสูงสุดที่ 14% เนื่องจากมีรายได้จากกองทุนสนามบินที่เขาไปถือหุ้นมารวมอยู่ด้วย และส่วนหนึ่งที่ไปถือหุ้น BDMS อยู่ 6% พอได้ปันผลก็บันทึกเข้ามารวมเป็นรายได้อื่นด้วย AAV มี EBIT ที่ 10% ใช้ได้อยู่

ส่วนอัตรากำไรสุทธิ BA ไปโดนค่าใช้จ่ายพิเศษจากภาษีที่มาเป็นรายจ่ายครั้งเดียวทำให้อัตรากำไรในไตรมาศต่ำผิดปกติ

ในแง่ของคุณภาพกำไร BA AAV ค่าใกล้ๆ 1 แสดงว่าเงินสดจากการดำเนินงานใกล้เคียงกับกำไรสุทธิ ส่วน THAI กระแสเงินสดล้ำกำไรสุทธิไปกว่า 9 เท่า แสดงว่า กำไรที่เห็นโดนค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเงินสดกินไปเยอะเงินสดล้นบริษัทแต่ไม่สามารถปันผลออกไปได้

ติดตามเราได้ที่ Website : http://www.investidea.in.th
Facebook : http://www.facebook.com/investidea.in.th
Line ID : @investidea.in.th ใส่@นำหน้าด้วย

สัมมนาวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน 

ดูรายละเอียดและตารางอบรมได้ที่http://www.investidea.in.th/p/value-investor.html
หรือสอบถามราบละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ Line; pat4310, หรือโทร 086-503-5023 เพิ่มเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

วิเคราะห์งานประจำด้วย 5 force

งานประจำก็คือ ธุรกิจให้เช่าแรงงานของเราเพื่อแก้ปัญหาให้องค์กรนั่นเอง สาเหตที่คนเบื่องานประจำเพราะเป็นธุรกิจที่การแข่งขันสูงนั่นเอง มาวิเคราะห์ตามหลัก 5 force กัน

1.การแข่งขัน


งานประจำมีการแข่งขันสูง ทั้งในองค์กรด้วยกัน และเด็กใหม่ที่เข้ามา ไม่พอมีเครื่องจักรเข้ามาทดแทนอีก จะเด็นว่าเงินเดือนเริ่มต้น 10 ปีที่แล้วกับวันนี้ก็ยัง 15,000 เท่าเดิม

2.การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่


เด็กจบใหมเพี่ยบ ยอมเริ่มต้นด้วยค่าแรงถูกๆ ฟิตกว่า ค่าแรงต่ำกว่า หรืองานที่ต้องใช้ประสพการณ์ก็ซื้อตัวมาจากบริษัทคู่แข่ง

3.สินค้าทดแทน


เดี๋ยวนี้งานประจำกำลังลดลง เพราะบริษัทสามารถนำทั้ง software และ hardware มาทดแทนได้ หรือเด็กใหม่เข้ามาก็พร้อมที่จะเขี่ยเราออก

4.อำนาจต่อรองลูกค้า


ลูกค้าคือนายจ้างเรานี่เอง อำนาจสูงอยู่เพราะกำหนดระเบียบบริษัทเต็มไปหมด บางทีทำล่วงเวลากลับบ้านดึกๆดื่นเงินก็เ่ท่าเดิม ไม่พอใจไล่ออก หรือตำแหน่งไม่ขึ้น

5.อำนาจต่อรอง supplier


ต้นทุนพนักงานประจำคือค่าเสื้อผ้าหน้าผม ค่าเดินทาง ค่าพาลูกน้องไปเลี้ยงหมูกระทะ ภาษีสังคมต่างๆ คอร์สพัฒนาตัวเอง ฯลฯ ก็ต่อได้บ้างต่อไม่ได้บ้าง


แม้จะเป็นธุรกิจแข่งขันสูงแต่ข้อดีคือมีรายได้ประจำ ถ้าเราเป็นลูกจ้างมืออาชีพ แก้ปัญหายากๆให้ลูกค้าได้ จะเติบโตในสายงานได้ มีทุนตั้งต้นในการเริ่มเป็นนายตัวเอง หรือหาช่องทางลงทุนใหม่ๆ ได้เรียนรู้วิชาการจัดการแบบมืออาชีพบ้างไม่มืออาชีพบ้างแล้วแต่ดวงว่าจะเจอองค์กรแบบไหนมา โดยส่วนตัวเป็นคนทำงานไม่เก่งเลยหันไปรุ่งทางด้านขยายกิจการด้วยการลงทุนแทน
ติดตามเราได้ที่ Website : http://www.investidea.in.th
Facebook : http://www.facebook.com/investidea.in.th
Line ID : @investidea.in.th ใส่@นำหน้าด้วย

สัมมนาวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน 

ดูรายละเอียดและตารางอบรมได้ที่http://www.investidea.in.th/p/value-investor.html
หรือสอบถามราบละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ Line; pat4310, หรือโทร 086-503-5023 เพิ่มเพื่อน