วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ทด้วย pyhton

อย่าใส่ไขหลายใบไว้ในตระกล้าใบเดียว เป็นคำกล่าวที่ยังสามารถใช้ได้ดีในยุคปัจจุบัน ถ้าเราถือหุ้นตัวเดียวเวลาเละก็ล่มจมไปหมด แต่พอเริ่มใส่หุ้นเข้ามาหลายๆตัว หุ้นหลากตัวมีการเคลื่อนไหวสวนทางกันทำให้พอร์ทเรานิ่งขึ้น และนอกจากนั้น การขยับสัดส่วนของหุ้นในพอร์ทยังทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงเปลี่ยนไปอีกด้วย


ในการคำนวณถ้ามีหุ้นไม่กี่ตัวยงพอทนใช้เครื่องคิดเลขคำนวณได้ แต่ถ้าหุ้นเป็น 10 ต้องให้คอมช่วย

ขอบคุณที่มาของ code จากบล็อกของ Bernard Brenyah , Markowitz’s Efficient Frontier in Python
https://medium.com/python-data/effient-frontier-in-python-34b0c3043314
https://medium.com/python-data/efficient-frontier-portfolio-optimization-with-python-part-2-2-2fe23413ad94

เรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ท เริ่มต้นแนวคิดการคำนวณมาจาก อ. Markowitz  ได้นำเสนอทฤษฎี modern portfolio theory ในปี 1950 ไอเดียคือนำเสนอแนวคิดการวัดความเสี่ยงด้วยค่าความแปรปรวน วิธีง่ายๆแต่นึกกันไม่ถึง

ทีนี้ก็จับหุ้นหลายๆตัวมาใส่พอร์ท สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพลิกโลกการลงทุนคือ หุ้นหลายตัวมีความสัมพันธ์ทิศทางตรงข้ามกัน พอจับมารวมกันแล้วความเสี่ยงของพอร์ทลดลงได้ โดยที่สินทรัพย์ก็ขึ้นๆลงๆตามธรรมชาติของมันเหมือนเดิม

ทีนี้พอลองปรับสัดส่วนของหุ้นแต่ละตัวในพอร์ทดู ก็พบกว่าผลตอบแทน และความเสี่ยงของพอร์ทก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ทำให้เราสามารถสร้างพอร์ทที่ผลตอบแทนสูงสุดโดยความเสี่ยงน้อยที่สุดได้

แนวคิดตรงนี้ได้ต่อยอดไปเป็นเรื่อง CAPM จน อ. ได้รางวัลโนเบลไปเลย

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ท ที่ระดับสัดส่วนของหุ้นต่างๆกัน
เริ่มต้นกำหนดหุ้นที่จะดึง แล้วเลือกจุดเริ่มต้นกับสิ้นสุด คนที่โหลด code ไปใช้เปลี่ยนแค่ชื่อหุ้นตรงนี้พอ และอย่าลืมใส่ .bk ข้างหลังหุ้นด้วยถ้าจะโหลดหุ้นไทย

stockselected = ['chg.bk','ever.bk','bwg.bk','ekh.bk','rph.bk']
start="2018-06-01"
end="2018-11-30"

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from pandas_datareader import data as pdr
import fix_yahoo_finance as yf

yf.pdr_override() # ตัวแก้pandas_datareader ให้โหลดจาก yahoo finance ได้

# download dataframe

data = pdr.get_data_yahoo(stockselected,start,end )
data = data['Adj Close']
data.head()

# คำนวณผลตอบแทนรายวันและรายปี

returns_daily = data.pct_change().dropna()
returns_annual = returns_daily.mean() * 250
returns_annual*100

# คำนวณ covariance ของผลตอบแทนหุ้น

cov_daily = returns_daily.cov()
cov_annual = cov_daily * 250
cov_annual*100

# empty lists to store returns, volatility and weights of imiginary portfolios

port_returns = []
port_volatility = []
stock_weights = []

# set the number of combinations for imaginary portfolios

num_assets = len(stockselected)
num_portfolios = 50000

# populate the empty lists with each portfolios returns,risk and weights
for single_portfolio in range(num_portfolios):
    weights = np.random.random(num_assets)
    weights /= np.sum(weights)
    returns = np.dot(weights, returns_annual)
    volatility = np.sqrt(np.dot(weights.T, np.dot(cov_annual, weights)))
    port_returns.append(returns)
    port_volatility.append(volatility)
    stock_weights.append(weights)

# a dictionary for Returns and Risk values of each portfolio
portfolio = {'Returns': port_returns,
             'Volatility': port_volatility}

# extend original dictionary to accomodate each ticker and weight in the portfolio
for counter,symbol in enumerate(stockselected):
    portfolio[symbol+' Weight'] = [Weight[counter] for Weight in stock_weights]

# make a nice dataframe of the extended dictionary
df = pd.DataFrame(portfolio)

# get better labels for desired arrangement of columns
column_order = ['Returns', 'Volatility'] + [stock+' Weight' for stock in stockselected]

# reorder dataframe columns
df = df[column_order]

# plot the efficient frontier with a scatter plot
plt.style.use('seaborn')
df.plot.scatter(x='Volatility', y='Returns', figsize=(10, 8), grid=True)
plt.xlabel('Volatility (Std. Deviation)')
plt.ylabel('Expected Returns')
plt.title('Efficient Frontier')
plt.show()
นอกจากนั้นสามารถประยุกต์ได้อีก จากภาพเป็นการไล่สีตาม sharp ratio  และการหาน้ำหนักของพอร์ทที่ทำให้ได้รับ ผลตอบแทนของพอร์ทสูงสุด และ ความผันผวนของพอร์ทต่ำสุด
การหาพอร์ทเหมาะสมที่มี ผลตอบแทนสูงสุด และค่าความเสี่ยงต่ำสุด

code ใน google colab ไปเล่นกันได้คร้าบ
https://colab.research.google.com/drive/1zVjgdYC_oqbg4I8Zt6twis_Ggr3Wn9vL

น่าอ่านเพิ่มเติม
https://blog.quantopian.com/markowitz-portfolio-optimization-2/
https://towardsdatascience.com/efficient-frontier-portfolio-optimisation-in-python-e7844051e7f
http://ahmedas91.github.io/blog/2016/03/01/efficient-frontier-with-python/


☀หลักสูตรวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน☀


✅เจาะลึกหุ้นอย่างเซียน เห็นผลจริง100% สไตร์ อ.ภัทร
✅Workshop !! ทำจริง เห็นผลจริง พิสูจน์ได้
✅เรียนคลาสเล็ก ถามได้ทุกคำถามคาใจ

☀เรียนแล้วได้อะไร☀


✅10 จุุดสำคัญอ่านงบการเงิน วิเคราะห์ธุรกิจไม่เสียเวลา
✅ปัจจัยเร่ง ให้หุ้นวิ่ง และสัญญาณยืนยันในงบการเงิน
✅ประมาณราคาเหมาะสม เห็นเป้าราคาหุ้นตั้งแต่วันที่ซื้อ
✅เคล็ดลับสแกนหุ้น ถูก ดี กำไรโต

🔈สอนโดย อ ภัทรธร ช่อวิชิต
นักลงทุนอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือ คุ้ยแคะแกะหุ้นเด้ง และเจาะหุ้นร้อนสแกนหุ้นเด้ง

=======================================

🔈รายละเอียดหลักสูตร วันเวลา

investidea.in.th/p/value-investor

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน
=======================================

☀เนื้อหาหลักสูตร☀


✅แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน งบการเงิน คำอธิบายงบ ตัวเลขเศรษฐกิจ
✅วิเคราะห์ ปัจจัยเชิงคุณภาพ ผลกระทบต่องบการเงิน และแนวโน้มราคา
✅โครงสร้างงบดุล และลักษณะธุรกิจ จุดสำคัญที่ต้องดูในงบการเงิน
✅งบกำไรขาดทุน ลักษณะงบการเงินที่ดี
✅งบกระแสเงินสด และความสัมพันธ์กับวงจรธุรกิจ
✅การค้นปัญหาธุรกิจใน 1 นาที ด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
✅ปัจจัยทางการเงินที่มีผลต่อทิศทางราคาหุ้น
✅การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย PE ratio เทคนิคการใช้งานกับแต่ละอุตสาหกรรม
✅ดูความเห็นของนักลงทุนส่วนใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหวของราคา

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

คอนโดเงินเหลือ เหลืออะไร

คอนโดเงินเหลือกำลังฮิตกันช่วงนี้เห็นยิ่งโฆษณาใส่เฟสทุกวัน มาดูกันครับว่าซื้อแล้วจะเงินเหลือจริงหรือเปล่า

จริงๆคอนโดเงินเหลือมีมานานแล้วส่วนใหญ่ทำกันในนักธุรกิจที่ต้องการเงินมาหมุน ไอเดียคือต้องหาสินทรัพย์ที่ราคาต่ำกว่าราคาประเมินให้ได้ส่วนต่างก็คือเงินที่จะมาหมุนยกตัวอย่างคนรู้จักที่เคยเจอเช่น

เสี่ยฟาร์หมูอยากได้เงินมาหมุน ก็กู้เงินมาสร้างฟาร์ม แบงค์จะมีเรทว่าสร้างฟาร์มต้องใช้เงินเท่าไร ทีนี้ฝีมือของเฮียเขาคือ มีทีมก่อสร้างเองทำให้สร้างฟาร์มได้ถูกกว่าต้นทุนของแบงค์ ทำให้เกิดส่วนต่างมาหมุนในธุรกิจได้

บางคนก็จะไปหาอสังหามือสองที่ราคาต่ำกว่าราคาประเมิน ทีนี้ก็กู้มาที่ราคาประเมิน แต่จ่ายเขาต่ำกว่าราคาประเมิน ก็ได้ส่วนต่างมาหมุน

ทีนี้ปัจจุบันเลยมีคนหัวใสคิดมาทำกับรายย่อยบ้างโดยไปจับกลุ่มรายย่อยที่มีภาระหนี้นออกระบบ

เช่นกู้นอกระบบมาแสนนึง ดอกเบี้ย 20% ต่อเดือน จ่ายอยู่เดือนละ 20,000

ถ้าเทียบกับผ่อนคอนโด 1,000,000 บาทจะจ่ายดอกเบี้ยรวมเงินต้น เดือนละ 7,000 บาท

แสดงว่าถ้าเราสามารถหาคอนโดราคาขาย 900,000 แต่ราคาประเมิน 1,000,000 บาท เราจะได้ส่วนต่างมา 100,000 บาท เอามาจ่ายหนี้นอกระบบ

พอจ่ายหนี้นอกระบบแล้วแล้วเราก็เป็นหนี้ในระบบ 1,000,0000 บาท แต่ค่าใช้จ่ายรายเดือนลดลง จากเดือนละ 20,000 บาทเฉพาะค่าดอก เหลือจ่ายแค่ 7,000 รวมต้นและดอก จ่ายไปอีก 20-30 ปี

พอจ่ายหมดเราก็จะได้ซากคอนโดมาหลังนึง

ถ้าโชคดีอนาคตจะราคาขึ้นและขายได้เกิน 1,000,000 มีกำไรเหลือ หรือเอาไปปล่อยเช่า เดือนละ 7,000 แสดงว่ามีคนมาช่วยเราจ่ายหนี้

เหมือนจะดีแต่ถ้าเราจะซื้อก็ต้องดูครับว่าคอนโดเงินเหลือที่เอามาของดีจริงหรือเปล่า

บาททีก็เป็นคอนโดสภาพไม่ดี เรทค่าเช่าก็ไม่โอ การทำคอนโดปล่อยเช่าก็ไม่ง่ายเลยสมัยนี้โดยเฉพาะยุคที่โคชสอนรวยเต็มไปหมด คนเข้าไปเก็งกำไรคอนโดกะปล่อยเช่ากันเยอะ คู่แข่งก็เยอะ ตึกใหม่ขึ้นตลอดเวลา ทำให้บางทีก็ปล่อยเช่าไม่ได้ตามแผน นั่งผ่อนไป

มีหลังเดียวยังโอแต่ถ้ามีหลายๆหลังละ บางคนหมุนเงินไม่ทันก็มี

สรุปคอนโดเงินเหลือก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร แต่นอกจากเราจะหวังส่วนต่่าง เราต้องดูด้วยครับว่าทรัพย์ที่ได้มาคืออะไร มันมีมูลค่าจริงหรือเปล่า ถ้าไม่ก็แสดงว่าเราได้รับขยะมาจากชาวบ้าน หรือหนี้บานเบอะ
☀หลักสูตรวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน☀


✅เจาะลึกหุ้นอย่างเซียน เห็นผลจริง100% สไตร์ อ.ภัทร
✅Workshop !! ทำจริง เห็นผลจริง พิสูจน์ได้
✅เรียนคลาสเล็ก ถามได้ทุกคำถามคาใจ

☀เรียนแล้วได้อะไร☀


✅10 จุุดสำคัญอ่านงบการเงิน วิเคราะห์ธุรกิจไม่เสียเวลา
✅ปัจจัยเร่ง ให้หุ้นวิ่ง และสัญญาณยืนยันในงบการเงิน
✅ประมาณราคาเหมาะสม เห็นเป้าราคาหุ้นตั้งแต่วันที่ซื้อ
✅เคล็ดลับสแกนหุ้น ถูก ดี กำไรโต

🔈สอนโดย อ ภัทรธร ช่อวิชิต
นักลงทุนอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือ คุ้ยแคะแกะหุ้นเด้ง และเจาะหุ้นร้อนสแกนหุ้นเด้ง

=======================================

🔈รายละเอียดหลักสูตร วันเวลา

investidea.in.th/p/value-investor

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน
=======================================

☀เนื้อหาหลักสูตร☀


✅แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน งบการเงิน คำอธิบายงบ ตัวเลขเศรษฐกิจ
✅วิเคราะห์ ปัจจัยเชิงคุณภาพ ผลกระทบต่องบการเงิน และแนวโน้มราคา
✅โครงสร้างงบดุล และลักษณะธุรกิจ จุดสำคัญที่ต้องดูในงบการเงิน
✅งบกำไรขาดทุน ลักษณะงบการเงินที่ดี
✅งบกระแสเงินสด และความสัมพันธ์กับวงจรธุรกิจ
✅การค้นปัญหาธุรกิจใน 1 นาที ด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
✅ปัจจัยทางการเงินที่มีผลต่อทิศทางราคาหุ้น
✅การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย PE ratio เทคนิคการใช้งานกับแต่ละอุตสาหกรรม
✅ดูความเห็นของนักลงทุนส่วนใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหวของราคา

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หุ้น PBV ต่ำ ยังรอดหรือไม่ในตลาดปัจจุบัน

เป็น Value investor ถูกสอนมาว่าต้องเล่นหุ้นที่ราคาไม่แพง PBV หรืออัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่ำๆ แล้วจะรวยมาดูผลการทดสอบในตลาดหุ้นไทยกันครับว่าจะรวยจริงหรือไม่

กลุ่มตัวอย่างและวิธีการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างจะเป็น 4 กลุ่มคือ
  • หุ้นใน set& mai
  • หุ้นใน set
  • หุ้นใน mai
  • หุ้นใน set100
เงินลงทุนตั้งต้น 1 ล้านบาท
เลือกหุ้นเข้าพอร์ท 20 อันดับแรกที่ PBV ต่ำสุด
ถือหุ้น 3 เดือน
แบ่งพอร์ทเป็น 3 ส่วนซื้อเดือนละ 20 ตัว เดือนที่ 1 ซื้อ  20 เดือนที่ 2 ซื้อ 20 เดือนที่ 3 ซื้ออีก 20 เป็น 60 ตัว เดือนที่ 4 ขายเดือนที่ 1 แล้วซื้อ 20 ตัวใหม่
ยังไม่คิดค่าคอม เพราะโปรแกรมยังทำไม่เสร็จ เสร็จแล้วจะมาอัพเดทให้อดใจรอแป้บ
ผลตอบแทนคิดเทียบ set ไม่รวมปันผล เพราะยังปรับราคาไม่เสร็จเช่นกัันกับค่าคอม

กลยุทธ์หุ้น PBV ต่ำในตลาด SET และ MAI

หุ้น pbv ต่ำใน set&mai

จะเห็นว่าผลตอบแทนก็ล้อๆไปกับ set แต่เวลาลงลงน่าใจหายเลยทีเดียว

เมื่อเทียบผลตอบแทนได้พอๆกับ set แต่ค่าความแปรปรวนล้ำหน้า set มาก ซื้อ tdex น่าจะโอกว่า

กลยุทธ์หุ้น PBV ต่ำในตลาด MAIหุ้น PBV ต่ำในตลาด mai ผลตอบแทนแรงทะลุโลกมาก แต่จะเห็นว่าตั้งแต่ปี 2017 ผลตอบแทนบัตซบมากตลาดทิศทางตลาด mai ที่โดนเทมาตั้งแต่ปี 2017

ผลตอบแทนอลังการงานสร้างถึง 25% ต่อปีเลยทีเดียว แต่ใน 3 ปีที่ผ่านมาก็ไม่รอดโดนเทกันกระจาย

กลยุทธ์หุ้น PBV ต่ำในตลาด SET


หุ้นใน set ผลตอบแทนไม่ค่อยเท่าไร

ผลตอบแทนชนะ set ไม่มาก แต่ควาผันผวนเพิ่มมาเพียบผ่านดีกว่า

กลยุทธ์หุ้น PBV ต่ำ สำหรับหุ้นในดัชนี SET100

เพิ่มคำอธิบายภาพ
สำหรับการลงทุนหุ้น pbv ต่ำๆใน set100 ไม่ได้ผลตอบแทนชนะ set เท่าไรนัก หุ้นที่อยู่ใน set100 จะเป็นหุ้นที่กองทุนเล่นกัน ถ้ากองทุนซื้อแสดงว่าคำนวณมูลค่าเหมาะสมไว้แล้ว


จะเห็นว่าการเป็น vi ซื้อหุ้นถูกๆอย่างเดียวไม่น่ารอด แสดงว่าต้องมองอย่างอื่นประกอบกันด้วย จากบทความนี้จะเห็นว่าหุ้นถูกใช้ดีในการลงทุนหุ้นเล็กๆที่คนยังไม่สนใจ ถ้าสนใจขึ้นมาก็พลิกชีวิตได้เลย☀หลักสูตรวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน☀


✅เจาะลึกหุ้นอย่างเซียน เห็นผลจริง100% สไตร์ อ.ภัทร
✅Workshop !! ทำจริง เห็นผลจริง พิสูจน์ได้
✅เรียนคลาสเล็ก ถามได้ทุกคำถามคาใจ

☀เรียนแล้วได้อะไร☀


✅10 จุุดสำคัญอ่านงบการเงิน วิเคราะห์ธุรกิจไม่เสียเวลา
✅ปัจจัยเร่ง ให้หุ้นวิ่ง และสัญญาณยืนยันในงบการเงิน
✅ประมาณราคาเหมาะสม เห็นเป้าราคาหุ้นตั้งแต่วันที่ซื้อ
✅เคล็ดลับสแกนหุ้น ถูก ดี กำไรโต

🔈สอนโดย อ ภัทรธร ช่อวิชิต
นักลงทุนอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือ คุ้ยแคะแกะหุ้นเด้ง และเจาะหุ้นร้อนสแกนหุ้นเด้ง

=======================================

🔈รายละเอียดหลักสูตร วันเวลา

investidea.in.th/p/value-investor

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน
=======================================

☀เนื้อหาหลักสูตร☀


✅แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน งบการเงิน คำอธิบายงบ ตัวเลขเศรษฐกิจ
✅วิเคราะห์ ปัจจัยเชิงคุณภาพ ผลกระทบต่องบการเงิน และแนวโน้มราคา
✅โครงสร้างงบดุล และลักษณะธุรกิจ จุดสำคัญที่ต้องดูในงบการเงิน
✅งบกำไรขาดทุน ลักษณะงบการเงินที่ดี
✅งบกระแสเงินสด และความสัมพันธ์กับวงจรธุรกิจ
✅การค้นปัญหาธุรกิจใน 1 นาที ด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
✅ปัจจัยทางการเงินที่มีผลต่อทิศทางราคาหุ้น
✅การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย PE ratio เทคนิคการใช้งานกับแต่ละอุตสาหกรรม
✅ดูความเห็นของนักลงทุนส่วนใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหวของราคา

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน