วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

CISA ตราสารหนี้ 1.1 ลักษณะทั่วไปของตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

1.1.1 ลักษณะของตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน


ตราสารหนี้แท้จ่ายเงินต้นดอกเบี้ยตามงวด
ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน รูปแบบกระแสเงินสดต่างจากตราสารหนี้ปกติ กระแสเงินสดไม่แน่นอน

ลักษณะความซับซ้อน

 • การจ่ายกระแสเงินสดไม่แน่นอน ex ผู้ออกเลื่อนจ่ายดอกได้
 • อายุตราสารไม่แน่นอน ex ไม่กำหนดอายุ
 • ลำดับสิทธ์ในการรับชำระหนี้ เช่นตราสารหนี้คล้ายทุน
 • มีอนุพันธ์แฝง (ไม่รวม callable bond putable bond) ผลตอบแทนอ้างอิงสินทรัพย์อื่น เช่น ทอง น้ำมัน

ลักษณะความเสี่ยงที่สูงกว่าตราสารหนี้ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้แท้

 • ความเสี่ยงราคา
 • ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้คืน ลำดับสิทธ์อาจด้อยกว่าตราสารหนี้แท้
 • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 • ตราสารหนี้แท้อาจเสี่ยงสูงได้ จาก credit risk และ liquidity risk สูงเช่น high yield bond

1.1.2 ความแตกต่างระหว่างตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง และมีความซับซ้อนกับตราสารหนี้ทั่วไป


ทบทวนลักษณะตราสารหนี้เปรียบเทียบกับตราสารทุน


ตราสารหนี้ เป็นเจ้าหนี้ ลงทุนได้ดอกเบี้ย
ตราสารทุน เป็นเจ้าของ ลงทุนแล้วได้ปันผล ตอนล้มละลายจ่ายเจ้าหนี้ก่อน เหลื่อค่อยมาจ่ายผู้ถือหุ้น
ลักษณะหลักตราสารหนี้แท้ (pure debt)ตราสารทุนแท้ (pure equity)
1สิทธ์เรียกร้องของผู้ถือต่อผู้ออกตราสารก่อนเจ้าของหลังเจ้าหนี้
2 ลำดับของสิทธ์เรีกร้องของผู้ถือขึ้นกับว่าเป็นตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธ์
(senior debt) หรือตราสารหนี้ด้อยสิทธ์ (subordinated  debt)
รายสุดท้ายจากส่วนที่เหลือ
(resibual claims)
3 กระแสเงินสดที่ผู้ถือจะได้รับรายงวดจำนวนเงินดอกเบี้ย แน่นอนตามที่
ระบุเงื่อนไขเหือนกันในทุกงวดเวลา
สม่ำเสมอตามที่ระบุ
เงินปันผล ไม่แน่นอน ผันแปรตามจำนวนที่บริษัทประกาศจ่ายในแต่ละงวด
4 อายุของตราสารมีอายุไถ่ถอนที่ระบบไว้แล้ว (fixed maturity)ไม่กำหนดวันไถ่ถอน (perpetual)


ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายทุน


อยู่ตรงกลางระหว่าง ตราสารหนี้แท้ และ ตราสารทุน
ลักษณะที่ทำให้ตราสารหนี้บางชนิดมีลักษณะคล้ายตราสารทุนเช่น
 • ลักษณะการด้อยสิทธ์ (subordination) ตราสารหนี้แยกย่อยคร่าวได้เป็น
  • ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธ์ (seniour, unsubbordinated)
  • ตราสารหนี้ด้อยสิทธ์ (subbordinated) การด้อยสิทธ์มีการจัดชั้นลึกลงไปจนอาจมีลักษณะการด้อยสิทธ์ เกือบเท่า แต่เหนือกว่าทุน
 • เลือนการจ่ายดอกเบี้ยได้ (deferability of interest payment)
 • วันครบกำหนดไถ่ถอน


ลักษณะหลักตราสารหนี้แท้ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายทุนตราสารทุนแท้
ลำดับสิทธ์เรียกร้องของผู้ถือไม่ด้อยสิทธ์ (unsubbordinated)ด้อยสิทธ์(subbordinated)ยิ่งด้อยสิทธ์ลงไปยิ่งด้อยสิทธ์ลงไปรายสุดท้าย(residual claims)
กระแสเงินสดที่ผู้ถือจะได้รับรายงวดจำนวนดอกเบี้ยและงวดเวลาสม่ำเสมอตามที่ระบุจำนวนเงินดอกเบี้ยและงวดเวลาสม่ำเสมอตามที่ระบุเลือนการจ่ายดอกเบี้ยได้แต่สะสมได้งดการจ่ายดอกเบี้ยได้ (ไม่สะสม)เงินปันผลตามจำนวนและงวดเวลาที่บริษัทประกาศจ่าย
อายุของตราสารมีอายุไถ่ถอนที่ระบุไว้แล้ว (fixed maturity)   มีอายุไถ่ถอนที่ระบุไว้แล้ว(fixed maturity)มีอายุไถ่ถอนที่ระบุไว้แล้ว หรือ(fixed maturity)ไม่กำหนดวันไถ่ถอน (perpetual)ไม่กำหนดวันไถ่ถอน(perpetual)ไม่กำหนดวันไถ่ถอน(perpetual)

ตัวอย่าง

ตราสารหนี้ที่ผู้ถือตราสารด้อยสิทธ์การได้รับชำระคืนกว่าเจ้าหนี้สามัญทั่วไป รวมทั้งตราสารด้อยสิทธ์เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (ตราสาร basel III)

ลักษณะของตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง structured note


ตราสารหนี้ที่กำหนดการจ่ายผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิง

การกำหนดการจ่ายผลตอแทนในตราสารหนี้ทั่วไป เทียบกับการกำหนดการจ่ายผลตอบแทนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง

การกำหนดการจ่ายผลตอบแทนในตราสารหนี้ทั่วไป


ผลตอบแทนจากการงทุนในตาสารหนี้ทั่วไป ชนิดตราดอกเบี้ยรายงวด (coupon boand)
 • ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยจากคูปอง จ่ายตามหน้าตั๋ว
 • ผลต่างระหว่างราคาซื้อและราคาไถ่ถอนตราสารหนี้

การกำหนดการจ่ายผลตอแทนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง strutured debt securities


จ่ายผลตอบแทน ทั้งแบบตราสารหนี้ทั่วไป และการมีอนุพันธ์แฝงขึ้นกับราคาปัจจัยอ้างอิงเช่น
 • ราคาหลักทรัพย์ equity link note
 • อัตราดอกเบี้ย interest rate link note
 • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ foreign exchange link note
 • ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ commodity linked note

มูลค่าไถ่ถอนและกำหนดเวลาไถ่ถอนของตราสารหนี้ทั่วไป

กำหนดวันไถ่ถอน และคืนเงินต้นตามมูลค่าหน้าตั๋ว

ข้อสังเกตุ

 • callable bond และ putable มีสิทธ์ (option) แฝงอยู่แต่ไม่ซับซ้อนจึงจัดเป็นตราสารหนี้ทั่วๆไป ไม่เป็นตราสารหนี้ซับซ้อน
 • convertible bond ที่เแปลงเป็นหุ้นได้ โดยกำหนดผลตอบแทนก่อนการใช้สิทธ์ในการแปลงสภาพอย่างแน่นอน หรือผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสภาบันการเงิน และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลอบทนที่อ้างอิงกับสินทรัพย์อื่นเพิ่มเติม ไม่นับเป็นตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อน
ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง

จำแนกได้หลายแนวคิด ได้แก การจำแนกบนพื้นฐานกิจการเป็นความเสี่ยงธุรกิจและการเงิน จากนั้นจึงเพิ่มความเสี่ยงอื่น ได้แต่
 • ความเสี่ยงด้านเครดิต credit risk <<<<<<<<<<< สนใจเป็นพิเศษ เสี่ยงสูงดอกสูง
 • คามเสี่ยงสภาพคล่อง liquidity risk
 • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาดอกเบี้ interest rate risk
 • ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ
1.1.3 ประเภทของตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงและมีความซับซ้อน

ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายทุน equity like หรือตราสารแบบผสม hybrid security

ลำดับชั้นด้อยสิทธ์กว่าเจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้บุริมสิทธ์ แต่สูงกว่าทุน

ดอกเบี้ยอาจมีทั้งคงที่และลอยตัว สามารถเลือน หรืองดได้ โดยไม่ถือเป็นการผิดนัด หรือจ่ายเมื่อเลิกกิจการ

การเลื่อน มักมีเงื่อนไขให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผล

อายุยาว บางอันแปลงเป็นหุ้นได้

ให้ดอกสูงกว่า เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงกว่าปกติทั่วไป

ได้ผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้ ไม่ผันแปรตามผลประกอบการคาดการได้ 

มุมมองบริษัท
 • เป็นส่วนหนึ่งของทุน
 • ดีกว่าเพิ่มทุนเพราะไม่มี dilution
 • de ลดลงเพราะทุนใหญ่ขึ้น แต่ส่วนตัวมองว่าเอาไว้ในหนี้เหมือนเดิมดีกว่า
 • roe ลดลง
 • เอาเงินมาลงทุนขยายธุรกิจได้
หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้ + อนุพันธ์

เป็นหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน แต่ผลตอแทนดอกเบี้ย และเงิต้นคล้ายตราสารอนุพันธ์

ความเสี่ยง
 • คนออกหุ้นกู้ ไม่ใช่ผู้ออกตราสารอนุพันธ์นั้น
 • ความเสี่ยงเรื่องผลตอบแทน ศึกษาสินค้าอ้างอิงดีๆ
 • credit rating ไม่คลอบคลุมผู้ออกตราสารอนุพันธ์
 • เงินเริ่มต้นสูง
 • ไปลงต่างประเทศอย่าลืมอัตราแลกเปลี่ยน
non investment grade speculative grade และ unrated bond

เกรดต่ำกว่า BBB วัดใจเอา
แบบไม่มีเกรด ขายรายใหญ่

ที่เคยเห็นเจ้งไปแล้วเช่น earth ขายถ่านหิน งบมีกำไร แต่กระแสเงินสดดำเนินงานไม่ดี วันไหนหมุนไม่ทัน จ่ายดอกไม่ได้ 1 อัน อีก วัน ตราสารหนี้ชุดอื่นเรียกคืน เงินต้นพร้อมดอก ธนาคารไม่ปล่อยต่อ วันนี้ออกจากตลาดไปแล้ว


อ้างอิง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ขั้นสูง

=======================================

อ่านหนังสือมาเยอะแต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก


รวม 3 หลักสูตร Online ในคอรสเดียว เรียนจบวิเคราะห์หุ้นได้ทุกตัวในตลาด


✅เเจาะงบราย sector + ประเมินมูลค่า + แกะงบทุกตัวในตลาด(ปีละครั้ง) และสรุปงบ ทุกไตรมาส
✅เรียนOnlineผ่านวิดิโอในfacebookกลุ่มปิด ความยาวกว่า 60 ชั่วโมง
✅ดูได้ตลอดชีพ ไม่มีลบคลิป และไลฟอัพเดทเนื้อหาให้ทันสมัยตลอดเวลา
✅สงสัยถามได้ตลอดเวลา

☀เรียนแล้วได้อะไร☀


✅ดูการ เกิดขึ้นตั้งอยู่และถดถอย ของธุรกิจผ่านงบการเงิน
✅แต่ละช่วงเศรษฐกิจ sector ไหนไป sector ไหนมา และเครื่องมือดูแบบ real time
✅การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มการเงิน คุณภาพลูกหนี้ดูตรงไหน
✅กลุ่มธุรกิจบริการ การเติบโต จุดคุ้มทุนดูอย่างไร
✅โรงแรม สื่อสาร ค้าปลีก
✅การวิเคราะห์ธุรกิจผลิต เทคนิคดูกำลังการผลิตของโรงงาน เมื่อไรจะต้องขยายโรงงานใหม่
✅ประสิทธิภาพโรงงานเป็นอย่างไร ใครดีใครด้อย เผยชัดๆ
✅การวิเคราะห์ธุรกิจ ซื้อมาขายไป สิ้นค้าค้างสต็อก เก็บเงินไม่ได้ดูอย่างไร
✅การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มรับเหมา
✅การวิเคราะห์หุ้นกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ แบบไวๆ จะโอนได้เมื่อไร
✅การวิเคราะห์หุ้น วงจร รอบมา รอบไป สัญญาณในงบการเงิน
✅หุ้น turn around เจ้ากำลังแอบทำโปรเจกอะไรในงบการเงิน
✅การประมเนมูลค่าของแต่ละ sector ว่ามมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร

🔈สอนโดย อ ภัทรธร ช่อวิชิต
นักลงทุนอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือ คุ้ยแคะแกะหุ้นเด้ง และเจาะหุ้นร้อนสแกนหุ้นเด้ง

=======================================
แคปรูปตรงนี้มาได้ส่วนลดพิเศษจากปกติ 5000 บาท เหลือเพียง 2,800 บาทเท่านั้น
☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)
line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน
=======================================

1 ความคิดเห็น :

 1. เกมส์ PG Slot Hulk เพราะฉะนั้นไม่สามารถให้คำตอบได้ กรุณาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเกม PG SLOT จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

  ตอบลบ

สงสัยอะไรถามได้ครับผม