วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

CISA อนุพันธ์2 กลยุทธ์ และการประยุกต์ใช้สัญญา option

2.1กลยุทธ์การใช้ option เพื่อเก็งกำไร


เก็งกำไรฐานะเดี่ยว


เก็งทิศทางของราคา

แทงขึ้น ซื้อ Call ถ้ามองว่า E[Ct] > C0 ราคา option ขึ้น หรือ E[St] > X+C0 ราคาสินทรัพย์มากกว่า C0 บวกราคาใช้สิทธ์

แทงลง ซื้อ PUT ถ้ามองว่า E[Pt] > P0 หรือ E[St] < X-P0
เก็งกำไร  optin สถานะเดี่ยว

ซื้อ call ราคาเกิน x 55 บาทจะเริ่มได้กำไร จุดคุ้มทุนอยู่ที่ St = X+C0 = 55+5 = 60 พอราคาสินทรัพย์อ้างอิง St เลยจุดนี้ ราคาก็พุ่งไม่หยุด  ถ้าเจ้ง ราคาสินทรัพย์ต่ำกว่า x จะปล่อยหมดอายุ ขาดทุนแค่ C0 ที่ 5 บาท

ขาย call จะได้เงินมาก่อนที่ 5 บาท ราคาตลาด st ต่ำกว่า x กินเต็ม พอราคาตลาดเกิน x จะเริ่มขาดทุน ตลาดดึงเงินจากพอร์ทไปให้คนซื้อ call คนขาย call ต้องมั่นใจว่า ราคา st จะขึ้นไม่เกิน x ไม่งั้นชิบหายแน่

ซื้อ put เก็งลง ราคาต่ำกว่าราคาใช้สิทธ์ x จะได้กำไร จุดคุ้มทุนอยู่ที่ St = X - P0 = 55-5=50 ยิ่งลงเกินนี้ยิ่งรวย แต่ถ้าขึ้นเกิน x เสียแค่ P0

ขาย put เปิดสัญญาได้เงินมาก่อนที่ 5 บาท ราคาตลาด st สูงกว่า x กินเต็ม ต่ำกว่า x ตลาดจะดึงเงินในพอร์ทไปจ่ายคน ซื้อ put  


เก็งกำไรฐานะสเปรด ระหว่างราคาใช้สิทธ์ (Money spread)


เก็งกำไรจากทิศทางราคาสินทรัพย์


แทงถูกทิศทางรวย
เที่ยบกับฐานนะเดียว Spread จะมีต้นทุนต่ำกว่า กรณี Long และผลขาดทุนมีขีดจำกัด แต่ผลกำไรมีเพดานต่ำกว่าเช่นกัน

 • เสปรดขาขึ้น (bull spread)
 • เสปรดขาลง (bear spread)
bull bear spread

แทงขึ้น
bull call = ซื้อ call ต่ำกินกำไรขาขึ้น ล็อกกำไร ขาย call สูง
bull put = ขาย Put สูง ขึ้นมาได้กิน premium ล็อกขายทุน ซื้อ put ต่ำ

แทงลง
bear put = ซื้อ put สูงกินกำไรขาลง ล็อกกำไร ขาย put ต่ำ
bear call = ขาย call ต่ำ ลงมาได้กิน premium ล้อกขาดทุน ซื้อ call สูง

bull call speard


ใช้เมื่อแทงขึ้น

สำหรับแทงขึ้น ปกติก็ซื้อ Call Option แต่ต้นทุนแพง กลยุทธ์นี้ใช้แทงขึ้น ซื้อ call เหมือนกัน แต่เปิดสถานะ ขาย call เพื่อเอา premium มาลดต้นทุน แลกกับผลตอบแทนที่จำกัดตอนขาขึ้น ถ้ามองว่าจะขึ้นไม่เกินกรอบบนที่ล็อกไว้ กลยุทธ์นี้ก็น่าสนใจ 

1. Long call 1050
.
ราคาใช้สิทธ์ X1 = 1050
ราคา Call C1 = 50
ผลตอบแทน = Max(St - 1050 - 50, -50)
St <= 1050 ผลตอบแทน = -C1= -50
St > 1050 ผลตอบแทน = St-X1-C1 = St - 1050-50 = St - 1010
.
2. Short Call 1150
.
ราคาใช้สิทธ์ X2 = 1150
ราคา Call C2 = 25
.
ผลตอบแทน Min(1150-St+25, +25)
.
St <= 1050 ผลอบแทน = +C2 = +25
St > 1050 ผลตอบแทน = X2-St+25 =1150-St+25 = 1175 - St
.
3.Long Call + Short Call
.
3.1 St <= 1050
ผลตอบแทน -C1 + C2 = -50+25 =-25
.
3.2 1050<St<1150
ผลตอบแทน = (St-X1-C1) +C2 = St -1150 -50+25 = St-1175
.
3.3 St>1150
ผลตอบแทน = (St-X1-C1) +(X2-St+C2)
= X2-X1+C2-C1
= 1150 - 1050 +25 -50 = 75
.
3.3 จุดคุ้มทุน อยู่ตรงกลาง
(St-X1-C1) +C2 = 0
St = X1+C1-C2 = 1050+50-25 = 1075

bull put speard

ได้กราฟเหมือน bull call เน้นแทงขึ้นแต่สร้างด้วย put โดยการขาย PUT ไว้ข้างบน ขึ้นมากินค่า premium แล้วล็อกขาดทุนด้วยการ ซื้อ Put ไว้ข้างล่าง
ขาย put 1150 P0 50 + ซื้อ put 1050 P0 25 ฝั่งขาย put มี Strike Price สูงกว่า

1.ซื้อ Put 1050
X1 = 1050 P1 = 25
ผลตอบแทน Max(St - X1 -P1, -P1)

2.ขาย Put 1150
X2 = 1150 P2= 50
ผลตอบแทน Min(St - X2 +P2 , +P2)

3.ผลตอบแทนรวม

St< 1050
ผลตอบแทน = St - X2 +P2 + St - X1 -P1 = X1 - X2 +P2 -P1 = 1050 -1150 +50-25= -75

1050<St< 1150
ผลตอบแทน = St - X2 +P2 - P1 = St - 1150 +50-25 = St - 1125

St>1150
ผลตอบแทน = P2 - P1 = +50-25 = 25

จุดคุ้มทุน = St - 1150 +50-25 = 0
Stคุ้มทุน = 1125

Bear Call speard


เน้นแทงลง แต่ใช้  call option ด้วยการขาย Call ต่ำๆ ลงมารับกิน premium แล้วล็อกขาดทุนขาขึ้นด้วยการซื้อ call ที่ strike price สูงกว่า

ex ขาย call 1050 @50 ซื้อ call 1150 @25

ขาย call 1050
X1=1050, C1 = 50
ผลตอบแทน Min(X1-St+C1, +C1)

ซื้อ call 1150
X2=1150, C2=25
ผลตอบแทน Max(St-X2-C2, -C2)

St<1050
ผลตอบแทน = +C1-C2= 50-25=25

1050<St<1150
ผลตอบแทน = X1-St+C1 - C2 = 1050-50+25 -St = 1025-St

St>1150
ผลตอบแทน = X1-St+C1 + St-X2-C2 = X1-X2+C1-C2 = 1050-1150+50-25 = -75

Bear Put speard

เน้นแทงลง ด้วยการซื้อ put ที่ Strike Price สูงกว่า ล็อกกำไรด้านล้างด้วย ขาย pur วิธีนี้จ่าย premium น้อยลง แต่ก็จำกัดกำไรไปด้วย
ตัวอย่างๆ ซื้อ put 1150@50 กับ ขาย put 1050@25

ขาย put 1050
X1 = 1050, P1 = 25
Min(St - X1+P1, P1)

ซื้อ put 1150
X2 = 1150, P2 = 50
Max(X2-St-P2, -P2)

St<1050
ผลตอบแทน  = X2-St-P2 + St - X1+P1 = X2 - X1+P2-P1 = 1150-1050-50+25 = 75

1050>St>1150
ผลตอบแทน  = X2-St-P2 + P1 = 1150-50+25 - St = 1125 - St

St>1150 = -P2 + P1 = -50+25 = -25เก็งกำไรจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์อ้างอิง


แทงว่าความผันผวนมากขึ้นหรือลดลง แทงถูกก็รวย
 • สเปรดแบบผีเสื้อ (butterflr spread)
 • กลับด้านสเปรดแบบผีเสื้อ (reverse butterfly spread)
อื่นๆ
 • box สเปรด

สเปรดแบบผีเสื้อ (butterflr spread)

butterfly = sideway ได้เงิน มีเทรนด์ เสีย premium
reverse butterfly = sideway เสียpremium มีเทรนด์ ได้ตังค์

เสปรด แบบผีเสื้อ
Call butterfly spread = (ซื้อ call 1050 + ขาย call 1100) +(ขาย call 1100 + ซื้อ call 1150)
= bull call spred + bear call spread 

put butterfly spread = (ขาย put 1050 + ซื้อ put 1100) + (ซื้อ put 1100+ขาย put 1150) 
= bull put spread + bear put spread 

Reverse call butterfly spread =  ขาย call 1050 + ซื้อ call 1100 + ซื้อ call 1100 ขาย call 1150 
= bear call spread + bull call spread

Reverse put butterfly spread = ขาย put 1050 + ซื้อ put 1100 + ซื้อ put 1100 + ขาย put 1150
= bear put spread + bull put spread
 

ฐานะผสม

มีเทรนด์แล้วได้เงิน

มีเทรนดแล้วได้เงิน ราคา ไม่บาลานซ์

2.2 แนวคิดการใช้ option เพื่อประกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงรายรับ กลัวอนาคตขายไม่ได้ราคา ขาย future ซื้อ put option
ความเสี่ยงรายจ่าย กลัอนาคตไม่ได้ซื้อราคาที่อย่ากได้ ซื้อ future ซื้อ call option


2.3 การประกันความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน


protective put มีหุ้นแต่กลัวหุ้นตก เลยซื้อ put option 
= ซื้อหุ้น + ซื้อ put option

protective call short หุ้นไว้ แต่กลัวหุ้นขึ้น เลยซื้อ call option 
= short หุ้น +ซื้อ call option

covered call มีหุ้น แต่คิดว่าไม่ขึ้นเลย ขาย call กะกิน premium
= ซื้อหุ้น + ขาย call

covered put short มีหุ้น แต่คิดว่าลงไม่เยอะ เลย ขาย put กะกิน premium เพิ่ม
= short หุน + ขาย put

collar ขายสินทรัพย์ กะขายที่ X2 ต่ำสุดที่ X1
= ซื้อ put x1 ขาย call x2 
ลงต่ำกว่า x1 put กำไร ไปล้างขาลงหุ้น
ขึ้นสูงกว่า x2 ขาดทุน ขาย call ไปล้างลำกำไรหุ้น
ค่า premium ขาย call จะไปหักล้างกับ ซื้อ put

callar ซื้อสินทรัพย์ ซื้อต่ำสุดที่ x1 สูงสุด x2
=ซื้อ call x2 ขาย put x1
ราคาเกิน x2 ได้กำไร
x1-x2 premium หักล้างกัน
ราคาต่ำกว่า x1 ขาดทุน put  พอรวมกับซื้อหุ้นที่ราคาตลาดจะได้ซื้อที่ x1 พอดี
ปัญหาคือจะล็อกขอบล่างไว้ทำไม 5552.4 การประกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

คำศัพย์เพิ่มเติม call = cap, put = floor

protective put มีตราสารหนี้อยากล็อกดอกเบี้ยรับ
= ตราสารหนี้ + ซื้อ put บนดอกเบี้ย (foor)

protective call จ่ายดอกอยู่แต่กลัวดอกเบี้ยขึ้น
= ขายตราสารหนี้(ผู้กู้) + ซื้อ call บนดอกเบี้ย (Cap)

collar ดอกจ่าย อยากกำหนดช่วงดอกจ่ายไม่เกิน x1-x2
= ซื้อ cap x2 + ขาย floor x1

ดอกเกิน x2 ได้กำไรจาก cap ไปชดเชยดอกที่เพิ่ม
x1-x2 ค่าpremium หักล้างกัน
ต่ำกว่า x1 ขาดทุนจาก floor ไปชดเชยดอกที่จ่ายน้อยก่ว่า รวมแล้วจาก x1 เหมือนเดิม

callar ดอกรับ อยากรับดอกในช่วง x1-x2
= ซื้อ floor x1 ขาย cap x2

ดอกเกิน x2 ขาดทุน cap ไปชดเชยกับ ดอกตราสารหนี้ที่เพิ่ม (ทำไปทำไมวะ)
x1-x2 ค่า premium หักล้างกัน
ดอกต่ำกว่า x1 กำไรจาก floor ไปชดเชยดอกรับที่ลดลง

jjj

=======================================

อ่านหนังสือมาเยอะแต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก


รวม 3 หลักสูตร Online ในคอรสเดียว เรียนจบวิเคราะห์หุ้นได้ทุกตัวในตลาด


✅เเจาะงบราย sector + ประเมินมูลค่า + แกะงบทุกตัวในตลาด(ปีละครั้ง) และสรุปงบ ทุกไตรมาส
✅เรียนOnlineผ่านวิดิโอในfacebookกลุ่มปิด ความยาวกว่า 60 ชั่วโมง
✅ดูได้ตลอดชีพ ไม่มีลบคลิป และไลฟอัพเดทเนื้อหาให้ทันสมัยตลอดเวลา
✅สงสัยถามได้ตลอดเวลา

☀เรียนแล้วได้อะไร☀


✅ดูการ เกิดขึ้นตั้งอยู่และถดถอย ของธุรกิจผ่านงบการเงิน
✅แต่ละช่วงเศรษฐกิจ sector ไหนไป sector ไหนมา และเครื่องมือดูแบบ real time
✅การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มการเงิน คุณภาพลูกหนี้ดูตรงไหน
✅กลุ่มธุรกิจบริการ การเติบโต จุดคุ้มทุนดูอย่างไร
✅โรงแรม สื่อสาร ค้าปลีก
✅การวิเคราะห์ธุรกิจผลิต เทคนิคดูกำลังการผลิตของโรงงาน เมื่อไรจะต้องขยายโรงงานใหม่
✅ประสิทธิภาพโรงงานเป็นอย่างไร ใครดีใครด้อย เผยชัดๆ
✅การวิเคราะห์ธุรกิจ ซื้อมาขายไป สิ้นค้าค้างสต็อก เก็บเงินไม่ได้ดูอย่างไร
✅การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มรับเหมา
✅การวิเคราะห์หุ้นกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ แบบไวๆ จะโอนได้เมื่อไร
✅การวิเคราะห์หุ้น วงจร รอบมา รอบไป สัญญาณในงบการเงิน
✅หุ้น turn around เจ้ากำลังแอบทำโปรเจกอะไรในงบการเงิน
✅การประมเนมูลค่าของแต่ละ sector ว่ามมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร

🔈สอนโดย อ ภัทรธร ช่อวิชิต
นักลงทุนอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือ คุ้ยแคะแกะหุ้นเด้ง และเจาะหุ้นร้อนสแกนหุ้นเด้ง

=======================================
แคปรูปตรงนี้มาได้ส่วนลดพิเศษจากปกติ 5000 บาท เหลือเพียง 2,800 บาทเท่านั้น
☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)
line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน
=======================================

4 ความคิดเห็น :

 1. สมัครเล่นสล็อตออนไลน์ ปัญหาสำคัญๆของผู้ริเริ่มเล่นสล็อตออนไลน์ใหม่ๆผู้คนจำนวนมากเป็นไม่กล้าแน่ใจว่าจะสมัครเว็บไซต์ไหนดี PG SLOT เพราะเหตุว่ากลัวเว็บที่ปราศจากความน่าไว้วางใจ

  ตอบลบ
 2. รวม สล็อต pg ค้นพบสุดยอดคอลเลกชันรวมเกม PG SLOT ที่นำเสนอการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นและชัยชนะครั้งใหญ่ ตรวจสอบคำแนะนำยอดนิยมของเราและดำดิ่งสู่

  ตอบลบ
 3. เกมสล็อตรับเครดิตฟรี วันนี้คุณได้โอกาสที่จะก้าวเข้าสู่โลกของความมั่งมีได้อย่างไม่ซ้ำใคร เนื่องจากมีเกมสล็อต PG SLOT ที่เป็นเกมสมัยใหม่ซึ่งสามารถทำให้ท่านได้รับเงินจริง

  ตอบลบ
 4. Pg Flix Winstar คาสิโนที่ดีที่สุดในทวีปเอเชีย ที่มากับระบบฝากถอน (อัตโนมัติ) ข้างใน 15 วินาที เร็วสุดไวสุด PG SLOT พร้อมกรุ๊ปซัพพอร์ตภาษาไทยตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

  ตอบลบ

สงสัยอะไรถามได้ครับผม