วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การทำรายการป้องกันความเสี่ยงแบบ Currency Swaps และ Intrest Rate Swaps (IRS)

การทำรายการป้องกันความเสี่ยงแบบ Currency Swaps และ Intrest Rate Swaps (IRS)
ทำความเข้าใจแบบง่ายๆ ให้ดูตามรูป การทำ Currency Swaps อาจเลือกทำแบบ Back-to-Back ก็ได้แต่มีน้อยเพราะมีบริษัทที่มีศักยภาพเช่นนั้นน้อย คือบริษัท A อยากกู้เงินสกุล $ จาก B แต่ B มีบริษัทในเครือที่ประเทศ A อยู่ ก็ให้บริษัทในเครือบริษัทในเครือทำแทน ส่วน A มีบริษัทในเครือที่ B ตั้งอยู่ เมื่อถึงตอนคืนเงิน A ก็ให้บริษัทในเครือที่ B ตั้งอยู่จ่ายคืนเงินกู้ $ แทน จะเห็นว่าบริษัทที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องเป็น Miltinational Company ทั้งคู่ บางคนอาจจะงงอยู่ว่าแล้วยังไง อย่าลืมว่า งบ A และ B ต้องทำ consolidation ตอนกู้ในงบก็จะแสดงรายการก็ยืมปกติ ตอนคืนเงินรายการเงินก็หายไปจากงบรวม

Currency Swaps

ในด้านการเงินการทำ currency swaps มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงด้านมูลค่า สมมติยืมมา 1 MU$ แลกมาเป็นบาทที่ 30 ฿/$ เมื่อถึงตอนคืนอยากคืนที่อัตราเดิม อันนี้คล้ายกับทำ forward หนี้สินก็จะขึ้นลงตามอัตราแลกเปลี่ยน เกิด gain/loss FX นั่นเองแต่เมื่อทำ currency swaps หนี้สินก็จะยังคงขึ้นลงเช่นเดิม แต่จะถูก Balance ด้วยมูลค่ายุติธรรมของ currency swaps และ interest rate swap ถ้าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะมีกำไรจากอนุพันธุ์ชดเชย bottom line จะดีขึ้น

งบแสดงฐานะการเงินของคนกู้เงิน ณ วันกู้
เงินสด 30 MB = เงินกู้ยืม 30 MB
เมื่อสิ้นงวด อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 31 B/$

งบแสดงฐานะการเงินของคนกู้เงิน ณ วันสิ้นงวดเป็น สมมติป้องกันความเสี่ยงได้พอดี
เงินสด 30 MB + ส/ท อนุพันธ์ 1 MB = เงินกู้ยืม 31 MB + กำไรจากอนุพันธ์ 1MB – ขาดทุน FX 1 MB
(จะ offset ได้หมดหรือไม่ขึ้นกับมูลค่ายุติธรรมของ currency swaps)

ในบางประเทศมีตลาด Derivatives ที่ active อาจทีการ trade สัญญาพวกนี้ บางบริษัทก็อาจไป hold position ในตลาดแทนที่จะไปทำกับธนาคารก็ได้
Interest rate swaps

ส่วนกรณี ที่จ่ายดอกเบี้ย โดยไปทำ IRS (Interest rate swaps) ดอกเบี้ยในงบจะเปลี่ยนไปตามอัตราที่เลือกทำ เช่นกู้แบบลอยตัวแต่ทำ IRS จ่ายคงที่ เมื่อถึงตอนจ่าย จ่ายลอยตัวแต่ได้รับส่วนต่างกลับจากสัญญา IRS (เป็นได้ทั้งรับ-จ่าย) ให้กลายเป็นคงที่ และอาจเลือกทำจากคงที่เป็นลอยตัวก็ได้ บางคนอาจอยากถามว่าแล้วเมื่อไรทำอะไรและควรเลือกแบบไหน ในหลักการเงินในเบื้องต้นพิจารณาว่ารูปแบบรายได้บริษัทรายรับถ้าค่อนข้างคงที่หรือประมาณการได้ค่อนข้างชัดเจน เมื่อบริษัทกู้เงินมาจากตลาดเงินมักจะกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว บริษัทไม่ต้องการให้กำไรผันผวนจากอัตราดอกเบี้ย ก็ไปทำ IRS เปลี่ยน Float เป็น Fix หรือกลับกันรายได้บริษัทค่อนข้างผันแปรคามภาวะเงินเฟ้อหรือดอกเบี้ยสูง แต่ตอนไปกู้ได้ดอกเบี้ยแบบคงที่ Fix (ดังภาพตัวอย่าง) ก็ไปทำ IRS เพื่อเปลี่ยนให้ภาพรวมการจ่ายดอกเบี้ยจาก Fix เป็น Float

งบการเงิน ณ วันกู้
เงินสด 1 M$ = เงินกู้ยืม 1M$

เมื่อวันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก (ตามภาพตัวอย่าง)
ง/ส 1 – จ่าย 0.03 ให้ XYZ + รับจาก BANK 0.001 + ส/ท อนุพันธ์ 0.002 M$ = เงินกู้ 1 งบ I/S –ดอกเบี้ย 0.029 + OCI กำไรจากอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสด 0.002
สรุป
ง/ส 0.971 ส/ท อนุพันธ์ 0.002 M = เงินกู้ 1 กำไรสะสม (-0.029) + OCI (0.002)
สมมตว่าให้มูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ IRS ณ วันสิ้นงวดนั้นเท่ากับ 0.002 M$
จ่ายดอกเบี้ยสุทธิรวม 0.029 = LIBOR +2.5% = 0.4+2.5% = 2.9%

พองวดที่สอง
ง/ส 0.971 – จ่าย 0.03 ให้ XYZ - จ่าย BANK 0.001 = เงินกู้ 1 /ท + น/ส อนุพันธ์ 0.001 M$ กำไรสะสมยกมา -.0027+ งบ I/S –ดอกเบี้ย 0.031 + OCI –ขาดทุนจากอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสด 0.003
สรุป
เงินสด 0.94 M = เงินกู้ 1 + น/ส อนุพันธ์ 0.001 + กำไรสะสม (-0.029) + I/S (-0.0310) + OCI (0.002-0.003)
เงินสด 0.94 M = เงินกู้ 1 + น/ส อนุพันธ์ 0.001 + กำไรสะสม (-0.06) + OCI (-0.001)

ตามมาตรฐานการบัญชี การป้องกันความเสี่ยงจากมูลค่ายุติธรรม -ที่เกิดกับรายการที่บันทึกในงบดุล ผลกระทบจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนของงวดที่เกิดเกิดจากมูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของอนุพันธ์จะเกิดตรงข้มกับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์หรือหนี้สินชดเชยกันไป หมดหรือไม่ก็อยู่ที่ทำครอบคลุมไว้เท่าไร

ส่วนกรณีที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสด - เกิดจากมูลค่ายุติธรรมที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตของกระแสเงินสด และกระแสเงินสดนั้นเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้ในงบดล เช่น ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินแบบอัตราลอยตัว การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของอนุพันธ์จะบันทึกในกำไรขาอทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ดูตัวอย่างจริงจากงบของ PTTEP จะเห็นการแสดงรายการในงบชัดเจน)
ที่มา https://www.facebook.com/sanpong.limthamrongkul/posts/10201426531723665

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม