วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ACC (CEI เก่า) จะ turnaround

CEI ทำธุรกิจผลิตและออกแบบพัดลมซึ่งมีโคมไฟประกอบเข้ากับพัดลมเป็นเครื่องตกแต่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า Sunlight, COMPASS EAST และ abc ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูง

จากงานประชุมผู้ถือหุ้น CEI วันที่ 22 พย สรุปคร่าวๆดังนี้
- ของแจกเป็นพัดลม
- การประชุมห้องไม่สวยเพราะรีบๆ จองไม่ทัน
- มีผู้ถือหุ้นทักท้วงเรื่องอาหารกลางวันก็พาไปเลี้ยงบุฟเฟ่ที่โรงแรมโนโวเทล เยี่ยมเลย
- มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นจากคนจีนที่ถือหุ้นอยู่ 51% เหลือเพียง 27% กรรมการบริษัทที่เป็นคนจีนลาออกยกชุด และมีกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน เป็นคนไทย
- ผลประกอบการปีที่แล้วงั้นๆรายได้มาจากดอกเบี้ยเงินฝากซะเป็นส่วนใหญ่ ธุรกิจเดิมทำพัดลมคงลดๆการทำลงไป เพราะขายได้แต่ฝั่งอเมริกาและยุโรป แถบเอเซียขายไม่ออก
- มีการใช้เงิน 360 ล้านบาทไปซื้อกิจการคุ้มขันโตกที่จังหวัดเชียงใหม่
- คุ้มมขันโตกทำธุรกิจร้านอาหารบวกการแสดง คล้ายๆสยามนิรมิตรจัดการแสดงวันละรอบ รองรับได้สูงสุด 800-1000 คน ยอดเฉลี่ยต่อวัน 400-800 คน จุดคุ้มทุนต่อวันประมาณ 300 คน
- ถามยังไงผู้บริหารก็ไม่ยอมตอบเรื่องตัวเลขรายได้ กำไร แต่มีแพลมๆระยะเวลาคืนทุนมาที 5 ปี ก็ผลตอบแทนประมาณ 20% คิดต่อเป็นกำไรต่อปีก็ได้ประมาณ 40-60 ล้านมั้ง
บรรยากาศการประชุมปีนี้จองโรงแรมไม่ทัน

บรรยากาศคุ้มขันโตก

- จากข้อเท๊จจริง ผมเชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงภายในและเตรียมทำการอะไรบางอย่างรอชมกันต่อไป

UPDATE 20/8/2558

ผ่านมาเกือบสองปี

 • เปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่
 • ลงทุนพลังงานเริ่มต้นทำ solar rooftop เล็กๆ กับห้น win

UPDATE 30/9/2558

- งบปีออกแล้วมาดูกันว่ามีพัฒนาการอะไรบ้าง
ผลประกอบการขาดทุน 137 ล้านบาท จากปีที่แล้วกำไร 8 ล้านบาท
คำอธิบายผลประกอบการของฝ่ายจัดการ
โดยสรุปก็คือปีนี้ส่นใหญ่ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า ดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนระยะยาว รวมๆเป็นเงินกว่า 100 ล้านบาท น่าติดตามว่าขาดทุนจากรายการไหน
งบกำไรขาดทุนของ CEI

รายได้ลด ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ต้องตามไปหารายการพิเศษที่งบกระแสเงินสดต่อว่ามีรายการปรับปรุงอะไรบ้าง

รายการที่เป็นขาดทุนพิเศษ จะเป็นยอดบวกกลับ และชื่อรายการดูไม่เป็นปกติเท่าไรนัก เช่นหนี้สงสัยจะสูญ ขายทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวว ด้อยค่าสินทรัพย์ ลดมูลค่าสินค้า ต้องไปดูว่าสินทรัพย์อะไรด้อยค่าขนาดนั้นเป็นรายการชั่วคราวหรือเปล่า

ไปที่หมายเหตประกอบงบต่อ capture ยอดใหญ่ๆ ที่น่าสนใจดังนี้


จากหมายเหต 4 บริษัทให้ CEI เชียงใหม่ที่ทำคุ้มขันโตกกู้ไป 511 ล้าน คาดว่าจะตามไม่ได้ ขาดทุนไปปีนี้ 36 ล้านบาท อัยยะ

แต่รายการนี้ไม่รวมอยู่ในงบการเงินรวมครับ เพราะเป็นรายการระหว่างการ CEI เชียงใหม่ บริษัทลงส่วนทุนไป 1 ล้าน เงินซื้อสินทรัพย์ส่วนที่เหลือ คือเงินกู้ ซึ่งดูเหมือนจะไม่ค่อยยอมจ่ายเงินทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้ CEI่ บริษัทแม่ งบเฉพาะซักเท่าไร

ส่วนในงบรวมสินทรัพย์ของ CEI เชียงใหม่จะบันทึกเป้นสินทรัพย์ตามปกติ

ส่วนอันนี้เป็นการตั้งสำรองของธุรกิจเก่า ทั้งทำน้ำดื่มและโรงสี


จากหมายเหต 11 มีขาดทุนบริษัททำน้ำดื่มไป 49 ล้าน ถ้าจำไม่ผิดเป็นธุรกิจตั้งแต่ผู้บริหารเก่า กำลังพยายามขายคืนอยู่แต่ไม่สำเร็จก็ตั้งด้อยค่าไว้ก่อนเงินต้น 76 ล้านสิ้นปีทีี่แล้วสำรองไว้ 33 ล้าน ปีนี้คิดว่าคงเก็บไม่ได้ตั้งสำรองทั้งจำนวนขาดทุนเต็มๆ

สรุปว่างบปีนี่ล้างบางธุรกิจเก่าไปเต็มๆ มาดูกันว่าจะทำอะไรต่อ

จากหมายเหตุ 31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 • เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จำกัด (“บริษัทย่อย”) ให้กับบริษัท ไพรม แมนชั่น จำกัด จำนวน 0.025 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 0.25 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นคงเหลือสัดส่วนร้อยละ 75 ในบริษัทย่อยดังกล่าว
 • เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการพัฒนาที่ดิน กับบริษัท ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ จำกัด (“เจ้าของที่ดิน”) ข้อตกลงมีกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลง ทั้งนี้ บริษัทได้วางเงินเพื่อเป็นหลักประกัน จำนวนเงิน 150 ล้านบาท โดยเจ้าของที่ดินตกลงว่าจะไม่เข้าไปใช้ประโยชน์หรือให้บุคคลอื่นเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว รวมถึงจะไม่เจรจาเสนอขายที่ดินดังกล่าวให้บุคคลอื่นตลอดระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงนี้ หากเจ้าของปฏิบัติผิดข้อตกลงบริษัทมีสิทธิเลิกสัญญาและเรียกเงินประกันคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
 • เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และวันที่ 10 กันยายน 2558 บริษัทได้ออกตั๋วแลกเงินให้กับบริษัทหลักทรัพย์ 2 แห่ง จำนวนเงินรวม 140 ล้านบาท กำหนดวันที่ครบกำหนดชำระ คือ วันที่ 15 กันยายน 2558 และวันที่ 10 มีนาคม 2559 ตามลำดับ
 • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 บริษัท (“ผู้ซื้อ”) ได้ทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จำกัด กับบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ขาย”) จำนวน 2.499 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 24.99 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร

  ทั้งนี้ ผู้ซื้อตกลงจ่ายชำระค่าหุ้น ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - จ่ายชำระค่าหุ้น จำนวนเงิน 9 ล้านบาท ณ วันทำบันทึกข้อตกลง
  - จ่ายชำระค่าหุ้น จำนวนเงิน 8 ล้านบาท ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
  - ส่วนที่เหลือ จำนวนเงิน 7.99 ล้านบาท ผู้ซื้อจะจ่ายชำระเมื่อจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) และผู้ขายจะโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับชำระเงินครบทั้งจำนวน
 • บริษัทย่อย

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จำกัด (“บริษัทย่อย”) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ได้มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวนเงิน 1 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 4.90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

  บริษัทย่อยได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558
 • เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้ทำสัญญาซื้อที่ดินเปล่ากับบุคคลอื่น มูลค่าตามสัญญา จำนวนเงิน 50 ล้านบาท เพื่อนำมาพัฒนาโครงการ โดยบริษัทย่อยได้จดจำนองที่ดินดังกล่าว เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยบริษัท บริษัท ไพรม แมนชั่น จำกัด และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพรม แมนชั่น จำกัด
ดูจากวันที่หลังรายงาน แล้วบริษัทน่าจะไปทำอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังไม่รู้ว่าโครงการอะไรUPDATE 16/11/2558

ประชุมผู้ถือหุ้น cei
งบสะอาดเพราะตั้งด้อยค่าธุรกิจเก่าไปทั้งหมดตัดขาดทุนเป็นร้อยล้าน
เจ้าของเดิมลาออกและขายหุ้นหมด ตอนนี้เป็นผู้บริหารชุดใหม่หมด
พัดลมยังขายอยู่แต่ไม่ผลิตเอง ใช้วิธีซื้อมาขายไปแทน กำลังเจรจาเข้าโมเดรินเทรด มีโชรูมหน้าซีค่อน โรงงานเก่าปล่อยเช่าที่ไป
คุ้มขันโตกทำแล้วไม่ได้กำไร ก็ปล่อยเช่าแทนค่าเช่าพอๆกับค่าเสื่อม ไม่เหลือกำไร
อสังหาไปทำห้องแถวขายอยู่ที่ชลบุรี 30ห้องขายได้แล้ว8
พลังงานรอลุ้นสิ้นปี ว่าจะได้ใบอนุญาติหรือเปล่า
สรุปคือตอนนี้บริษัทเป็นเหมือนผ้าใบเปล่าๆรอผู้บริหารจะแต่งแต้มสีสัน


UPDATE 1/12/2016


โครงการอสังหาของ ACC ที่สัตหีบ


นั่งรถผ่านโครงการ อสังหา ของ ACC Landmark พอดี สอบถามตามเบอร์โทรได้ความว่า ราคาเฉลี่ยตก 6.5ล้าน/ยูนิต ตัวโครงการมี 30 ยูนิต ทำเลการค้า ครับ

สู้ต่อไป ACC

2 ความคิดเห็น :

สงสัยอะไรถามได้ครับผม