วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วิธีจำสูตรอัตราส่วนทางการเงิน

เวลาจำสูตรอัตราส่วนทางการเงิน บางสูตรสินทรัพย์เฉลี่ยบ้าง บางสูตรสินทรัพย์ก็ไม่เฉลี่ย วิธีจำง่ายๆคือ "ถ้าตัวเลขมาจากต่างงบ ตัวเลขจากงบดุลต้องเป็นค่าเฉลียเสมอ" เพราะตัวเลขจากงบดุลเป็นจุดของเวลา แต่ตัวเลขจากงบ กำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดเป็นตัวเลขในช่วงเวลาหนึ่งๆ ตัวอย่าง

 • อัตราส่วนที่มาจากต่างงบ
  • อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน = ยอดขาย/สินทรัพย์เฉลี่ย
  • ROE = กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย x 100
  • ROA = EBIT / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย  x 100
 • อัตราส่วนที่มาจากงบเดียวกัน
  • อัตรากำไรสุทธิ = กำไรสุทธิ / ยอดขาย  x 100
  • อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน = หนี้สินรวม / สินทรัพย์รวม

เทคนิคการเข้าใจ
พอจำสูตรได้ก็ต้องวิเคราะห์ให้เป็นวิธีการง่ายๆ ให้จำว่า อัตราส่วนคือ OUT PUT / IN PUT ทำให้เรามองอัตราส่วนทางการเงินเป็นเครื่องมือวัดประสิทธ์ภาพขององค์กร โดยมองตัวฐานเป็น 1 หรือถ้าเป็นร้อยละก็มองเป็น 100

 • อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน สินทรัพย์เฉลี่ย 1 บาทสร้างยอดขายได้เท่าไร
 • ROE ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 100 บาทสร้างกำไรกลับมาได้กี่บาท
 • ROA คือ สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 100 บาทสร้าง EBIT กลับมาได้กี่บาท
 • อัตรากำไรสุทธิ คือยอดขาย 100 บาทสร้าง กำไรสุทธิกลับมาได้เท่าไร
เจริญในการลงทุนทุกท่านครับ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม