วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

GEL เพิ่มทุนลดทุนแล้วได้อะไร

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้ คำนวณผลกระทบต่อส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นได้เท่ากับ
การเปลี่ยนแปลงทุนของ GEL
1.อนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 30 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.90 บาท เพื่อลดส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและลดขาดทุนสะสม

อันนี้ของเก่าเคยอนุมัติไว้ก็ยกเลิก

2.อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,815,012,514 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 30 บาท จำนวน 54,450,375,420 บาท ในส่วนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายและสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่อนุมัติไว้จะมีอายุ 1 ปี ถ้าไม่สามารถหาคนมาเพิ่มทุนได้ก็ต้องยกเลิก

3.อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,227,384,903 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 30 บาท จำนวน 66,821,547,090 บาท
ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มทุนเรียบร้อย


4.อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 412,384,903 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 30 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ “GEL-W3”
แบ่งข้อ 3 ไปรองรับ gel-w3 ถ้านคนมาใช้สิทธ์ที่ราคา 0.93 จะเกิดส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น = (30-0.93)*412384903=11988029130

5.อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,815,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 30 บาท ทั้งจำนวนหรือแต่ บางส่วนในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ที่เหลือไป PP ถ้าขายที่ราคา 0.6 จะเกิดส่วนต่ำกว่ามูลค่า = (30-0.6)*1815000000=53361000000

6.อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 30 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ   0.85 บาท เพื่อลดส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสม
เกิดส่วนเกินมูลค่าหุ้นมา= (30-0.85)*7505964239=218798857567
นำมาหักกับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นจะเกิดเป็นส่วนเกินเท่ากับ 44786251437


7.อนุมัติโอนทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 31,729,260 บาท เพื่อลดส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น
บวกไปจากข้อ 6 อีก1 ความคิดเห็น :

  1. หลังจากลดและเพิ่มเสร็จแล้ว....ราคาหุ้นGEL ควรจะมีราคาที่เหมาะสมอยู่ที่เท่าไหร่ครับ....ขอบคุณครับ

    ตอบลบ

สงสัยอะไรถามได้ครับผม