วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

CISA ตราสารหนี้ 2 การวิเคราะห์ตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อนอันเกิดจากการมีอนุพันธ์แฝง

1. ความแตกต่างระหว่าง Simple Embedded Options และ Complex Embedded Options


Simple embedded option

 • ตราสารหนี้ที่ให้สิทธ์บริษัทผู้ออกตราสารในการไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด Callable bonds
 • ตราสารหนี้ที่ให้สิทธ์แก่ผู้ซื้อในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้ putable bonds

complex embedded option

 • ตราสารหนี้ที่ให้สิทธ์ทายาทของผู้ถือขายคืนให้แก่ผู้ออก estate put
 • ตราสารหนี้ที่มีการไถ่ถอนคืนเป็นบางส่วน sinking fund bonds ซึ่งผู้ออกตราสาร issuer จะทำการ สำรองเงินไว้จำนวนหนึ่ง dedicated fund เพื่อนำไปชำระคืนเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามสัดส่วนที่ระบุไว้

2. แนวคิดของ Callable Bond และ Puttable Bond


Callable Bond

 • Callable bonds คือ หุ้นกู้ที่ให้สิทธ์บริษัทผู้ออกตราสาร ในการไถ่ถอนก่อนกำหนด ปริมาณการออก callable bonds มีความสัมพันธ์กับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยการออก callable bonds เพิ่มขึ้นช่วงอัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวลดลง 
 • การลงทุนใน callable bonds มีความเสี่ยงกว่าหุ้นกู้ปกติ เราะมีโอกาสถูกเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด call risk ทำให้นักลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม reimvestment risk ดังนั้น callable bond จะมีอั ตราดอกเบี้ยสูงกว่า
 • จากมุมมองผู้ลงทุนในตราสารหนี้ value of callable bond ช value of option free bonds - value of embedded call option

Puttable Bond


puttable bond คือหุ้นกู้ที่ผู้ถือมีสิทธ์ไถ่ถอนก่อนกำหนด เนื่องจากเป็นตราสารที่มาพร้อม put option ซึ่งให้สิทธ์แก่ผู้ถือในการขอไถ่ถอนตราสารหนี้ได้บางส่วนหรือทั้งหมดก่อนครบกำหนดอายุ ซึ่งผู้ออกต้องรับไถ่ถอนตามมูลค่าหน้าตั๋วรวมกับดอกเบี้ยค้างรับ

แม้ดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มขึ้น ราคาของ puttable bond ไม่มีทางต่ำกว่าราคาไถ่ถอน put price ซึ่งปกติกำหนดที่ราคาพาร์ นอกจากนั้นยามดอกเบี้ยขยับขึ้น ก็สามารถใช้สิทธ์ไถ่ถอนก่อนกำหนดกับบริษัทผู้ออกตราสาร และนำไปลงทุนตราสารที่ดอกสูงขึ้น

การได้สิทธ์ put option ต้องแลกมากับอัตราคูปองที่ต่ำกว่าตาสารหนี้ที่เหมือนกันแต่ไม่มี put option
มุมมองผู้ลงทุน value of putable = value of option free bond + value of embedded put option

3. Binomial Interest Rate Tree vs Monte Carlo Simulation 


Binomial Interest Rate Tree การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในแต่ละช่วงเวลาขึ้นอยู่กับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในหนึ่งงวดเวลาข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงได้ 2 ทาง คือเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นและลดลงอยู่ที่ 50 50 

อย่างไรก็ตาม แนวคิดของ binomial interest rate tree ทำได้ยากในทางปฎิบัติส่วนใหญ่ใช้ monte carlo simmulation

การจำลองทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยโดยใช้  Monte Carlo Simulation สามารถจำลอง scenario ของทิศทางและการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยได้หลากหลายรูปแบบ โดยมีการใส่ความน่าจะเป็นของแต่ละสถานการณ์ในการเปลี่ยนแปลงและทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตประกอบ

4. Duration และ Convexity และการประยุกต์ใช้


Duration


มาตรวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้ price change เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก จำง่ายๆคือความชั่นนั่นเอง

แบ่งออกได้เป็น modified duration และ effective duration

modified dulation หรือ effective dulation แล้วแต่กรณี สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้ เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยแปลงเล็กน้อยเช่น 50 bps (1% แบ่งย่อยเป็น 100 bps) 

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆ ต้องใช้ modified conveniently หรือ effective convexity

 \[duration = \frac{V_{-} - V_{+}}{2V_{0}\Delta y} \] 

V- คือ มูลค่าของตราสารหนี้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อดอกเบี้ยลดลง
V+ คือมูลค่าของตราสารหนี้ ที่ลดลงเมื่อดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
V0 คือ มูลค่าของตราสารหนี้ในปัจจุบบัน
delta y คือการเปลี่ยนแปลงองผลตอบแทน หน่วยเป็น bps 

ถ้า dulation 2 คือ ดอกเบี้ยเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 100 bps มูลค่าตราสารหนี้จะลดลง 2%

Convexity


เป็นมาตรวัดความโค้งนูนของเส้นราคาผลตอบแทน ยิ่งโค้งนูนมากค่า convexity ยิ่งสูง
เส้นตรงมี convexity = 0

ราคาใหม่ของหุ้นกู้ที่คิดจาก dulation น้อยกว่าราคาใหม่ที่แท้จริง ราคาใหม่ของหุ้นกู้ที่คิดจาก dulation จะถูกต้อก็ต่อเมื่อConvexity =0

ยิ่ง convexity สูงเท่าไร dulation ยิ่งเพี้ยนเท่านั้น ดังนั้นการประเมินมูลค่าต้องใช้ทั้ง dulation และ convexity ประกอบกัน

convexity ประกอบด้วย modified convexity และ effective convexity
การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้คำนวณได้จาก

\[ [[-dulation\times\Delta y]+[convexity \times (\Delta y)^{2}]]\times 100   \]

5. Effective Duration และ Effective Convexity และการประยุกต์ใช้


modified dulation และ modified convexity เหมาะสำหรับใช้ประเมินการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารหนี้ price change เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับ option free bond เนื่องจากกระแสเงินสดในอนาคตของ option free bond ไม่มีการเปลีี่ยนแปลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับ bond with embedded option ซึ่งกระแสเงินสดในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ารใช้ modified dulation และ midified convexity ในการวัดการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตราสารหนี้ อาจไม่เหมาะสม 

การวัดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ callable bond และ puttable bond ควรใช้ Effective Duration และ Effective Convexity

เมื่ออัตราผลตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลงเล้กน้อย การใช้ Effective Duration ก็พอ แต่ถ้าเปลี่ยนเยอะต้องใช้ Effective Duration และ Effective Convexity


6. Yield Spread, Credit Spread และ Option-Adjusted Spread (OAS)


yield spead คือส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่นำมาพิจารณาและระดับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่ใช้เทียบกันช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 
โดยทั่วไปตราสารหนี้ที่ใช้เปรียบเทียบ คือพันธบัตรรัฐบาทที่เป็น ไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิต credit risk หรือมีความสี่ยงเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ default risk ต่ำสุด

ปัจจัยกระทบ yield spread 


1ลักษณะทางธุรกิจของผู้ออก issuer
2อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก
3สภาพคล่อง
4สิทธิแฝงของตราสารหนี้ Embedded Option ที่มีต่อ Option-Adjusted Spread (OAS) ของตราสารหนี้ 

Embedded Option
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน
Embedded Option
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ออกตราสารหนี้
เช่น putoptin และ conversion option
ทำให้ oas แคบลง
เช่น call option
ทำให้ oas กว่างขึ้น

5อายุคงเหลือของตราสาร


7. หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond)


จากมุมมองของผู้ลงทุน
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ = มูลค่าของ option free bond + มูลค่าของ conversion option
โดย coversion option คือ สิทธ์ที่ให้แก่ผู้ลงทุนใน convertibale bond ในการแปลงสภาพตราสารหนี้เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในราคา convertable price ที่กำหนดไว้เป็นการลล่วงหน้า

หุ้นสามัญstraight bondหุ้นกู้แปลงสภาพ
ลักษณะของผู้ลงทุนเจ้าของเจ้าหนี้เจ้าหนี้
ผลตอบแทนจากการลงทุนเงินปันผล และส่วนต่างราคาดอกเบี้ยตามหน้าตั๋วไม่ขึ้นกับผลประกอบการดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติและส่วนต่างราคากับเงินปันผลถ้ามีการแปลงสภาพ
ความผันผวนสูงต่ำต่ำ แต่ราคาจะสูงขึ้นหากหุ้นขึ้น


8. การประเมินมูลค่าโดยอ้างอิงหลักการออปชัน


มุมมองผู้ลงทุน bondholder

มูลค่าของ convertible bond = มูลค่าของ option free bond + มูลค่าของ call option บนหุ้นสามัญ

มุมมองของผู้ลงทุน bondholder

มูลค่าของ convertible bond ที่ผู้ออกตราสารมีสิทธ์ไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด
= มูลค่าของ option free bond
 + มูลค่า call option บนหุ้นสามัญ ออปชั่นการแปลงสภาพ
 - มูลค่าของ call option ในการไถ่ถอนคืนก่อนกำหนดที่เป็นสิทธ์ของผู้ออกตราสาร

มุมมองของผู้ลงทุน bondholder

มูลค่าของ convertible bond ที่ผู้ออกตราสารมีสิทธ์ไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด และผู้ออกตราสารมีสิทธ์ขายคืนก่อนกำหนด
= มูลค่าของ option free bond 
+ มูลค่า call option บนหุ้นสามัญ ออปชั่นการแปลงสภาพ
- มูลค่าของ call option ในการไถ่ถอนคืนก่อนกำหนดที่เป็นสิทธ์ของผู้ออกตราสาร
+มูลค่าของ put option ในการขายคืนตราสารหนี้ก่อนกำหนดที่เป็นสิทธ์ของผู้ลงทุนในตราสาร


9. COCO Bonds


Contingent Convertible Bonds (COCO Bonds หรือ COCOs) เป็นตราสารหนี้ที่อยู่ในกลุ่มของ convertible bond โดย COCO มีลักษณะพิเศษสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกตราสารได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ trigger event ตามเงื่อนไขของตราสาร

สามารถแปลงได้อัตโนมัติเมื่อเข้าเงื่อนไขโดยไม่ต้องเจรจากับเจ้าหนี้

 • ผุ้ถือจะได้ดอกเบี้ยสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป แลกกับ
 • เป็นเจ้าหนี้โดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด หรือรอลูกหนี้ของคืนืนหลัง 5-10 ปี
 • โอาสไม่ได้คืนถ้าแบงค์ย่ำแย่ 2023 แบงค์อเมริกาล้มไปหลายแบงค์จากปัญหาสภาพคล่อง เห็น coco bond แปลงเป็นทุน แล้วมันก็ยังเจ้งเหลือ 0 ใน วันเดียว
 • โอกาสถูกเปลี่ยนจากเจ้าหนี้เป็นผู้ถือหุ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อเข้าเงื่อนไขทีี่สถาบันการเงินนั้นๆ กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือโดยคำสั่งทางการ

=======================================

อ่านหนังสือมาเยอะแต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก


รวม 3 หลักสูตร Online ในคอรสเดียว เรียนจบวิเคราะห์หุ้นได้ทุกตัวในตลาด


✅เเจาะงบราย sector + ประเมินมูลค่า + แกะงบทุกตัวในตลาด(ปีละครั้ง) และสรุปงบ ทุกไตรมาส
✅เรียนOnlineผ่านวิดิโอในfacebookกลุ่มปิด ความยาวกว่า 60 ชั่วโมง
✅ดูได้ตลอดชีพ ไม่มีลบคลิป และไลฟอัพเดทเนื้อหาให้ทันสมัยตลอดเวลา
✅สงสัยถามได้ตลอดเวลา

☀เรียนแล้วได้อะไร☀


✅ดูการ เกิดขึ้นตั้งอยู่และถดถอย ของธุรกิจผ่านงบการเงิน
✅แต่ละช่วงเศรษฐกิจ sector ไหนไป sector ไหนมา และเครื่องมือดูแบบ real time
✅การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มการเงิน คุณภาพลูกหนี้ดูตรงไหน
✅กลุ่มธุรกิจบริการ การเติบโต จุดคุ้มทุนดูอย่างไร
✅โรงแรม สื่อสาร ค้าปลีก
✅การวิเคราะห์ธุรกิจผลิต เทคนิคดูกำลังการผลิตของโรงงาน เมื่อไรจะต้องขยายโรงงานใหม่
✅ประสิทธิภาพโรงงานเป็นอย่างไร ใครดีใครด้อย เผยชัดๆ
✅การวิเคราะห์ธุรกิจ ซื้อมาขายไป สิ้นค้าค้างสต็อก เก็บเงินไม่ได้ดูอย่างไร
✅การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มรับเหมา
✅การวิเคราะห์หุ้นกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ แบบไวๆ จะโอนได้เมื่อไร
✅การวิเคราะห์หุ้น วงจร รอบมา รอบไป สัญญาณในงบการเงิน
✅หุ้น turn around เจ้ากำลังแอบทำโปรเจกอะไรในงบการเงิน
✅การประมเนมูลค่าของแต่ละ sector ว่ามมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร

🔈สอนโดย อ ภัทรธร ช่อวิชิต
นักลงทุนอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือ คุ้ยแคะแกะหุ้นเด้ง และเจาะหุ้นร้อนสแกนหุ้นเด้ง

=======================================
แคปรูปตรงนี้มาได้ส่วนลดพิเศษจากปกติ 5000 บาท เหลือเพียง 2,800 บาทเท่านั้น
☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)
line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน
=======================================

2 ความคิดเห็น :

 1. kim sae ron ซึ่งเป็นซีรีส์วิทยุที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในเกาหลี โดยนักแสดงคนนี้มีบทเป็น PG SLOT

  ตอบลบ
 2. UfaApollo Slot ที่มีเกมส์พนันทุกต้นแบบ ทั้ง แทงบอลออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ ไฮโลออนไลน์  PG SLOT รูเล็โคนอนไลน์ เกมยิงปลา สล็อตออนไลน์

  ตอบลบ

สงสัยอะไรถามได้ครับผม