วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

CISA ตราสารหนี้ 1.2 ตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อนอันเกิดจากการมีลักษณะคล้ายทุน

ตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อนอันเกิดจากการมีลักษณะคล้ายทุนประกอบด้วย
 • ตราสารที่ผู้ถือตราสารด้อยสิทธ์ในการได้รับชำระคืนกว่าเจ้านี้สามัญทั่วไป
 • ตราสาร basel III
 • ตราารหนี้ที่ผู้ออกตราสารมิสิทธ์เลื่อนการจ่ายดอกเบี้ย
 • ตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท

1.2.1ตราสารด้อยสิทธ์เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือ  basel III


เป็นตราสารด้อยสิทธ์ที่นับเป็นเงินกองทุน
รู้จักกันในชื่อ contingent convertible bond หรือ coco bond
เรียงลำดับ ตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนชั้นที่ 2 > ตราสารที่ที่เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 > หุ้นสามัญ

ลักษณะที่แตกต่างBaswl III Tier 2Basel III Tier 1
ลำดับชั้นในการชำระหนี้หาธนาคารมีปัญหาทางการเงินเป็นตราสารหนี้ด้อยสิทธ์ที่จะถูกลดมูลกค่าหรือถูกตัดเป็นหนี้สูญและมีสิทธ์เรียกร้องการชำระคืนหนี้สินภายหลังเจ้าหนี้สามัญและผู้ฝากเงินเป็นตราสารหนี้ด้อยสิทธ์ที่จะถูกลดมูลค่าหรือถูกตัดเป็นหนี้สูญและมีสิทธ์เรียกร้องการชำระหนี้คืนภายหลัง Baswl III Tier 2
อายุส่วนใหญ๋มากกว่า 5 ปี   เป็น perpetual bond ไม่กำหนดอายุ
ผลตอบแทน  จ่ายดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้หรือยกเลิกการจ่ายหากธนาคารพาณิชย์ประสบปัญหาการเงินสามารถเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สะสมดอกเบี้ย
การไถ่ถอนมีโอกาสถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนดมีโอกาสถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนดส่วนใหญ่ภายหลัง 5 ปีนับจากวันออก

คนออกมีต้นทุนต่ำกว่าเพิ่มทุน เพราะเอาดอกกเบี้ยเป็นรายจ่ายลดภาษี
คนซื้อได้ดอกสูงกว่าทั่วไป
ถ้าธนาคารเจ้งมีโอกาสตัดหนี้สูญทั้งจำนวน

ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสาร Basel III


 • ผลตอบแทนจากการลงทุน
    • ดอกเบี้ยรับสูงกว่าเพราะมีความเสี่ยงมากกว่า
 • ความเสี่ยงในการลงทุน
  • ความเสี่ยงด้านดอกเบี้ย 
   • ลอยตัวเสี่ยงน้อยกว่าคงที่
   • เทียบคงที่ด้วยกัน เสี่ยงดอกเบี้ยน้อยกว่า เพราะจ่ายดอกแพงกว่า
  • ความเสี่ยงสภาพคล่อง
  • สภาพคล่องน้อย
  • ความเสี่ยงจากการถูกไถ่ถอนก่อนกำหนด
   • ส่วนใหญ่ไถ่ถอนหลัง 5 ปี
  • ความเสี่ยงด้านเครดิต
  • มีความเสี่ยงไม่ได้ดอกตามกำหนด และเสียเงินต้น

1.2.2 ตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท

ลักษณะและเงื่อนไขสำคัญของตราสาร


 • ไม่กำหนดระยะเวลาไถ่ถอน
 • ซื้อคืนได้ก่อนกำหนด ส่วนใหญ่หลัง 5 ปี
 • ด้อยสิทธ์ ได้หลังเจ้าหนี้
 • เลื่อนการจ่ายดอกได้ สะสมดอกเบี้ยไปจ่ายวันไหนก็ได้
 • บันทึกเป็นทุนถ้า (tas32)
  • ไม่มีกำหนดชำระคืน
  • เลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้
 • บันทึกเป็นทุนทำให้ทุนเพิ่มขึ้นโดยไม่มี dilution effect

ผลตอบแทนและความเสี่ยง

 • ผลตอบแทน
  • ดอกเบี้ย คงที่ ลอยตัว ผสม
  • ไถ่ถอนได้ ดอกเยอะกว่า
 • ความเสี่ยง
  • ได้รับชำระหลังเจ้าหนี้
  • เวลามีปัญหาไม่ถูกจัดกลุ่มในเจ้าหนี้ ต้องรอเจ้าหนี้อื่นได้รับก่อน
  • ความเสี่ยงสภาพคล่อง
  • โดนไถ่ถอนช่วงดอกต่ำ มีความเสี่ยงลงทุนต่อแล้วไม่ได้ดอกเท่าเดิม reinvestment risk
  • โดนเลื่อนจ่ายดอก ได้รับผลตอบแทนที่แท้จริงลดลง
  • ไม่มีCross-Default หากผู้ออกตราสารมีการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นอื่นหรือเจ้าหนี้อื่น จะไม่ทำให้ผู้ออกเข้าเงื่อนไขของการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ภายใต้Perpetual Bond

1.2.3 ตราสารหนี้ที่กำหนดเงื่อนไขการให้ผู้ออกตราสารมีสิทธ์เลื่อนการจ่ายดอกเบี้ย


ลักษณะเงื่อนไขสำคัญ


เลื่อนแล้วห้าม
 • จ่ายปันผล
 • จ่ายดอก ให้ตราสารที่มีสถานะเท่ากันหรือต่ำว่า
 • ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื้อคืน ตราสารที่มีสถานะเท่ากันหรือต่ำว่า
ผลตอบแทนและความเสี่ยง
 • ผลตอบแทน
  • ดอกคงที่ ลอยตัว ผสม
  • เลื่อนได้ เสี่ยงมากกว่า ดอกสูงกว่า
 • ความเสี่ยง
  • ไม่ได้ดอกตามวันที่กำหนด
  • ได้รับชำระหลังเจ้าหนี้อื่น


=======================================

อ่านหนังสือมาเยอะแต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก


รวม 3 หลักสูตร Online ในคอรสเดียว เรียนจบวิเคราะห์หุ้นได้ทุกตัวในตลาด


✅เเจาะงบราย sector + ประเมินมูลค่า + แกะงบทุกตัวในตลาด(ปีละครั้ง) และสรุปงบ ทุกไตรมาส
✅เรียนOnlineผ่านวิดิโอในfacebookกลุ่มปิด ความยาวกว่า 60 ชั่วโมง
✅ดูได้ตลอดชีพ ไม่มีลบคลิป และไลฟอัพเดทเนื้อหาให้ทันสมัยตลอดเวลา
✅สงสัยถามได้ตลอดเวลา

☀เรียนแล้วได้อะไร☀


✅ดูการ เกิดขึ้นตั้งอยู่และถดถอย ของธุรกิจผ่านงบการเงิน
✅แต่ละช่วงเศรษฐกิจ sector ไหนไป sector ไหนมา และเครื่องมือดูแบบ real time
✅การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มการเงิน คุณภาพลูกหนี้ดูตรงไหน
✅กลุ่มธุรกิจบริการ การเติบโต จุดคุ้มทุนดูอย่างไร
✅โรงแรม สื่อสาร ค้าปลีก
✅การวิเคราะห์ธุรกิจผลิต เทคนิคดูกำลังการผลิตของโรงงาน เมื่อไรจะต้องขยายโรงงานใหม่
✅ประสิทธิภาพโรงงานเป็นอย่างไร ใครดีใครด้อย เผยชัดๆ
✅การวิเคราะห์ธุรกิจ ซื้อมาขายไป สิ้นค้าค้างสต็อก เก็บเงินไม่ได้ดูอย่างไร
✅การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มรับเหมา
✅การวิเคราะห์หุ้นกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ แบบไวๆ จะโอนได้เมื่อไร
✅การวิเคราะห์หุ้น วงจร รอบมา รอบไป สัญญาณในงบการเงิน
✅หุ้น turn around เจ้ากำลังแอบทำโปรเจกอะไรในงบการเงิน
✅การประมเนมูลค่าของแต่ละ sector ว่ามมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร

🔈สอนโดย อ ภัทรธร ช่อวิชิต
นักลงทุนอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือ คุ้ยแคะแกะหุ้นเด้ง และเจาะหุ้นร้อนสแกนหุ้นเด้ง

=======================================
แคปรูปตรงนี้มาได้ส่วนลดพิเศษจากปกติ 5000 บาท เหลือเพียง 2,800 บาทเท่านั้น
☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)
line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน
=======================================

3 ความคิดเห็น :

 1. pg slot k9win เว็บไซต์คาสิโน ที่ดีเยี่ยมที่สุด สำหรับคุณ pg slot ด้วยเหตุว่าพวกเราเป็นศูนย์ รวมเกมพนันออนไลน์อย่างแท้จริง ว่าพวกเรามีเกมให้เลือกเล่น นานาประการหมู่ร่วมกัน

  ตอบลบ
 2. pg slot สล็อต วอ เลท คุณพร้อมที่จะดำดิ่งสู่จักรวาลอันน่าตื่นเต้นของแล้วหรือยัง คู่มือที่ครอบคลุมนี้จะพาคุณเดินทางผ่านโลกที่น่าหลง PG SLOT ใหลของสล็อตออนไลน์

  ตอบลบ
 3. pg slot z8 สล็อตของพวกเรายิ่งเล่นบ่อยครั้ง ยิ่งมั่งคั่ง รับอั่งเปารับโบนัสไปทดสอบเล่นสล็อต กันแบบฟรีๆ SLOT mobile จัดให้ ถึงกับขนาดนี้แล้ว pg slot แม้ว่าคุณไม่ได้อยากพลาด

  ตอบลบ

สงสัยอะไรถามได้ครับผม