วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

cisa ตราสารหนี้ 3 การวิเคราะห์ตราสารหนี้จากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ securitization

การเปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ Securitization


Securitization คือรูปแบบการออกตราสารหนี้ประเภทหนี้ที่นำกระแสเินสดในอนาคตของสินทรัพย์กลุ่มหนึ่งมาแปลงเป็นหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย พร้อมกับมีวิธิการป้องการความเสี่ยงด้าน credit risk ให้แก่ผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อส่งเสริมอันดับความน่าเชื่อถือ

ลักษณะสำคัญของ Securitization คือ การแบ่งแยกความเสี่ยง segregation of risk โดยความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่ออกให้นักลงทุนจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์กลุ่มนั้ อันไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของสินทรัพัย์เดิมแต่อย่างใด

เจ้าของทรัพย์สินเดิมจะขายสินทรัพย์ให้แก spacial purpose vehicle spv และ spv จะเป็นผู้จัดการ และบริหารการนำสินทรัพย์จากเจ้าของเดิมมาเป็นหลักประกันการออกหุ้นกู้เพื่อใช้ระดมทุน

ความเสี่ยงของเจ้าของสินทรัพย์เดิมจากการดำเนินงานล้มละลาย จะไม่กระทบหรือถูกนำสินทรัพย์นั้นกลับมาขายทอดตลาดเพื่อเฉลี่ยทรัพย์ที่ขายให้แก spv ไปแล้ว หรือเรียกว่า bankruptcy remote อันเป็นการจัดโครงสร้างเพื่อคุ้มคลองความเสี่ยงให้แก่นักลงทุนที่ทำการลงทุนในสินทรัพย์ที่แปลงโครงสร้างในรูปแบบ Securitization

ความแตกต่างระห่ว่างหุ้นกู้ทั่วไปและการทำ Securitizationปัจจัยที่พิจารณา หุ้นกู้ทั่วไป การทำSecuritization
ที่มาของกระแสรายได้ การดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ pools of Securitized asset
สิทธิเรียกร้อง claim ชั้นของสินทรััพย์ เฉพาะผู้ลงทุนในSecuritized asset 
ความเสี่ยง     การดำเนินงานของผู้ออก กระแสรายได้จาก Securitized asset
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ การดำเนินงานของผู้ออก pools of Securitized asset
กระบวนการจัดทำ ระยะสั้นๆ ไม่ซับซ้อน ใช้เวลานานและซับซ้อน
กรอบของกฎหมาย สินทรัพย์ที่นำมาคั้ำประกันการออกหุ้นกู้ยังอยู่ที่เจ้าของสินทรัพย์ที่เป็นผู้ออก Securitized asset จะถูกกรอบของกฑหมายแยกความเป็นเจ้าของจากเจ้าของสินทรัพย์มาอยู่ที่ spv

Bankruptcy remote


คือ ความห่างไกลจากการล้มละลายของบริษัทที่เป็นลูกหนี้เดิม การณีหากเกิดการล้มละลายของบริษัทที่เป็นลูกหนี้เดิมที่เป็นผู้สร้างสินทรัพย์ จะไม่มีผลใดๆ ในการกฎหมายต่อสินทรัพย์ที่ spv ซื้อมา หรือไม่มีการเฉลี่ยสินทรัพย์นั้น กับเจ้าหนี้อื่น นอกเหนือจากเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ลงทุนในตราสารSecuritized bond เท่านั้น

การบวนการทำ Securitization


กลุ่มธุรกิจที่สามารถทำ Securitization ควรเป็นธุรกิจที่สร้างการแสเงินสดในอนาคตที่ชัดเจน และสามารถคาดคะเนได้
บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จะวิเคราะห์ความมั่นคงของกระแสรายได้ที่มารวมกลุ่มกัน ทดสอบจาก stress test
คนเกี่ยวข้องได้แก่

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง บทบาท
originator ขายทรัพย์ให้ spv
spv ติดต่อ trustee เพื่อดูแลกอง
หาอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อประเมินความเสี่ยง
จ้าง underwriter เพื่อจำหน่ายตราสารให้นักลงทุน
servicer ให้บริการจัดเก็บและเรียกชำระเงิน โดยคิด service fee

สินทรัพย์ที่สามารถนำมาแปลงเป็นหลักทรัพย์


สินทรัพย์ที่สามารถมาแปลงเป็นหลักทรัพย์ได้แก่

 • ลูกหน้เงินกู้ที่อยู่อาศัย
 • ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์
 • ลูกหนี้บัตรเครดิต
 • ลูกหนี้บิลเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค
 • ลูกหนี้อื่นๆท่ีสามารถประเมินกระแสเงินสดได้ในอนาาคต

securitized bonds มีความน่าสนใจลงทุนเนื่องจาก

 • สามารถจัด investmentprofile ที่ต้องการได้ หากมี asset tranche ที่หลากหลาย สามารถให้ผลตอบแทนที่หลายหลายเช่นกัน
 • อัตราผลตอบแทนสูงกว่า ขณะที่ความผันผวนต่ำกว่าหุ้นกู้ทั่วไป
 • มีความมั่นคงของ credit rating มากกว่าหุ้นกู้
 • credit risk ของ securitized bond แยกต่างหากจาก credit risk ของ organizer
 • ประโยชน์ด้าน diversification เพราะมี correlation ต่างจากตราสารหนี้ประเภทอื่น
คุณลักษณะของสินทรัพย์ที่นำมาทำ Securitization ได้
 • มีรูปแบบการชำระเงินที่ชัดเจนและสามารถประมาณการกระแสเงินสดได้
 • มีกระแสรายได้ที่สามมารถคาดการล่วงหน้าได้ เช่นการชำระหนี้คืนก่อนกำหนด
 • มีลักษณะพื้นฐานของสินทรัพย์ที่ใกล้เคียงกัน เช่นระยะเวลาการชำระหนี้ หรืออายุไถ่ถอนควรใกล้เคียงหรือเหมือนกัน


ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทและความสำคัญ
ลูกหนี้เงินกู้ borrower ชำระ ต้นและดอก
เจ้าของสินทรัพย์ originator/ seller
 • เจ้าของทรัพย์ขายให้ SPV
 • ควรมีลูกหนี้มากพอ
นิติบุคคลเฉพาะกิจ SPV รับซื้อทรัพย์มารวมกันเป็นกองสินทรัพย์ pool แล้วออกตราสาร
ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ servicer และตัวแทนสำรองเรียกเก็บหนี้ back up servicer เรียกเก็บ ต้นและดอก เพื่อนำมาให้ผู้ลงทุน
ที่ปรึกษาด้านต้างเช่นการเงิน กฎหมาย advisors ให้คำแนะนำ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จัดอันดับก่อนขาย
 • ความเป็นไปได้ของการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร probabilly of default
 • ลักษณะและข้อกำหนดของหนี้ covenants
 • ความสัมพันธ์ของหนี้หากมีการล้มละลาย
ผู้แทนถือหุ้นกู้ bondholder's representative ดูแลประโยชน์ทั่วไปให้แก่นักลงทุน
ดูแลไม่ให้ผู้ออกหุ้นกู้กระทำการใดๆ อนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
เรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ กรณีผิดนัดชำระหนี้
ผู้รับประกันการจัดกำหน่าย under writer จัดจำหน่ายตราสารให้นักลงทุน
ทรัสตี trustee หรือผดู้ดูแลทรัพย์ รับฝากทรัพย์ที่แปลงสภาพแล้ว


ประเภทของตราสารที่สำคัญจากการทำ securitization


mortgage backed securitization MBS

 • Mortgage Pass Through MPT
 • Collateralized mortgage obligation CMO
 • Covered bond

Asset  backed securitization ABS

 • เงินกู้ต่อเติมบ้าน
 • ลูกหนี้บัตรเครดิต
 • เงินกู้ซื้อรถยนต์
 • เงินกู้เพื่อการศึกษา
 • เงินกู้เช่าซื้อเครื่องมือเครื่องใช้
 • เงินกู้เพื่อซื้อรถซื้อบ้าน
 • เงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

mortgage backed securitization MBSMBS สินทรัพย์นำมาแปลงคือ กลุ่มของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ที่มาจากการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ 
 • Mortgage Pass Through MPT
  • นำสินเชื่อบ้านมามัดรวม และนำเงินผ่านมาจ่ายคืนนักลงทุนโดยตรง
  • วัตถุประสงค์คือรวมให้ได้ขนาด
  • ปีแรก มาจากดอกเบี้ย ปีต่อไปมาจากเงินต้น (ลดต้นลดดอก)
  • มี prepayment risk กระแสเงินสดไม่มาตามนัด เช่นดอกลงคนคืนหนี้ก่อนกำหนด 
 • Collateralized mortgage obligation CMO
  • นำเงินกู้ที่อยู่อาศัย หรือ MPT มาจัดกลุ่มเป็นหลาย class หรือ tranche อีกที
  • แต่ละ tranche มี prepayment risk ต่างกัน
  • ถ้าต้องการผลตอบแทนสูงก็ไปลงใน tranche ที่ มี credit risk และ prepayment risk สูงวัดดวงเอา  
 • Covered bond
  • เอาลูกหนี้ชั้นดีมาทำ
  • สามารถเอาหนี้สาธารณะ public sector debt มาทำได้ด้วย
  • ส่วนใหญ่  AA AAA
ลักษณะกระแสเงินสดของ cmo

กระแสเงินสดของตราสาร cmo

ชำระคืนแบบเป็นลำดับ sequantial retirement ตั้งแต่อายุสั้นไปหายาว
ถ้าเงินเหลือ เช่นมาจาก prepayment ของลูกหนี้ จะไปจ่าย tranche แรกก่อนที่รับ prepayment ได้สูงสุด

Asset backed securities ABS


securitization แยกเป็น 2 ส่วนหลัก
Mortgage backed securities ใช้สินเชื่อบ้านมาทำ
Non Mortgage backed securities ไม่ใช้ 

Asset backed securities ABS เป็น Non Mortgage backed securities ที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือต่ำแต่มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอมาทำ เช่น
 • เงินกู้ต่อเติมบ้าน Home Equity Loans
  • การกู้แบบนี้ใช้มูลค่าสินทรัพย์เมื่อเทียบกับมูลค่าคงค้างของผู้กู้
  • จำนวนที่กู้ได้ = ราคาประเมินบ้านและที่ดิน - ยอดคงค้าง
 • ลูกหนี้บัตรเครดิต Credit Card Receivables
  • จ่ายเป็นงวดๆ
  • ไม่มีความเสี่ยงด้าน prepayment risk
 • เงินกู้ซื้อรถยนต์ Automobile Loans
  • ให้กู้โดยมอง จำนวนเงินกู้ต่อมูลค่าสินทรัพย์ ประวัติการชำระเงิน
 • เงินกู้เพื่อการศึกษา Student Loans
  • ทยอยจ่ายหนี้หลังจบ แต่ดอกเดินตั้งแต่วันกู้เงิน
 • เงินกู้เช่าซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ Equipment Leases
  • จ่ายดี
 • เงินกู้เพื่อซื้อรถบ้าน Manufacturing Housing
  • ไม่นิยม
  • มักอยู่กลุ่ม sub prime
 • เงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

คุณภาพของสินทรัพย์ที่มาทำ securitization ขึ้นอยู่กับ


สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • มูลหนี้ต่อหลักประกัน
 • มูลค่าตลาดของหลักประกันเมื่อบังคับขาย
 • ลักษณะเชิงคุณภาพ เช่น การกระจุกตัว วัตถุประสงค์ผู้กู้ ภาระหนี้ จำนวนปีที่ผ่อน ประวัติการผิดนัด
สินเชื่ออื่น
 • ประวัติการผิดนัด
 • อัตราความสูญเสียที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้

การลดความเสี่ยงด้านเครดิต ด้วยการเพิ่มความน่าเชื่อถือ


ภายนอก
 • ใช้ letter of credit จากธนาคารที่มีอันดับเครดิตสูง
 • วงเงินกู้ยืม
 • ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยโดยสถาบันการเงินที่มีอันดับเครดิตสูง
 • ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยโดยบริษัทแม่ที่มีอันดับเครดิตสูงกว่า

ภายใน
 • ตั้งบัญชีเงินสำรองล่วงหน้า
 • การทำ over collaterization สินทรัพย์ค้ำมูลค่าสูงกว่าตราสาร
 • ขายสินทรัพย์ให้ spv ต่ำกว่ามูลหนี้ ให้ spv มีทรัพยสินมากกว่าจำนวนเงินที่ชำระเป็นค่าซื้อ
 • ออกหลักทรัพย์ขายเป็น class

การประเมินมูลค่า


ใช้มูลค่าปัจจุบันเหมือนตราสารหนี้ปกติ อัตราคิดลดคือ ผลตอบแทนเมื่อถือจนครบกำหนดอายุด yield to maturity ytm

อัตราคิดลดประกอบด้ว ผลตอบแทนแบบไร้ความเสี่ยง และส่วนชดเชยความเสี่ยง

มีความเสี่ยงสูงเพราะกระแสเงินสดขึ้นกับหลายปัจจัย เช่นภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ ลูกหน้เฉพาะตัว

แบบจำลองที่ใช้ประเมินมูลค่า


static prepaymentmodel


ประมาณความเร็วของการชำระหนี้ก่อนกำหนด prepayment speed โดยไม่ได้รวมผลกระทบของอัตรา refinance rate
มักพัฒนาจากสถิติในอดีต
CPR model จำลองที่สมมติให้การชำรระหนี้มีอัตราคงที่
PSA model กำหนดโดย public securities association สะท้อนการชำระหนี้ก่อนกำหนดที่เกิดจากฤูดการ และอายุ

dynamic 

ใช้ปัจจัยมหภาค
ชำระหนี้ก่อนเป็นสิทธ์ option

ความสัมพันธ์ระหว่าง securitized bond และอัตราดอกเบี้ย


ดอกเบี้ยสูง MBS มี price yield relation เหมือนราคาสารหนี้ปกติที่เป็น non callable bond (straight bond) กล่าวคือเป็น positive convexity
ดอกเบี้ยขาลง มีโอกาสผู้กู้ชำระหนี้คืนก่อนกำหนด เหมือนกับ callable bond เป็น negative convexity
เมื่อเทียบกับตราสารที่เป็น non callable bond แล้ว ราคาของ securitzed bond จะเพิ่มน้อยกว่าในขาที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลงจากความสัมพันธ์

price of callable bond = price of option free bond - price of embedded call option

สรุปคือ เอาลูกหนี้มาทำตราสาร จ่ายตรงก็ดีไป จ่ายไม่ไหวก็เป็นแบบที่ อเมริกาตอน 2008 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจกันลยทีเดียว
=======================================

อ่านหนังสือมาเยอะแต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก


รวม 3 หลักสูตร Online ในคอรสเดียว เรียนจบวิเคราะห์หุ้นได้ทุกตัวในตลาด


✅เเจาะงบราย sector + ประเมินมูลค่า + แกะงบทุกตัวในตลาด(ปีละครั้ง) และสรุปงบ ทุกไตรมาส
✅เรียนOnlineผ่านวิดิโอในfacebookกลุ่มปิด ความยาวกว่า 60 ชั่วโมง
✅ดูได้ตลอดชีพ ไม่มีลบคลิป และไลฟอัพเดทเนื้อหาให้ทันสมัยตลอดเวลา
✅สงสัยถามได้ตลอดเวลา

☀เรียนแล้วได้อะไร☀


✅ดูการ เกิดขึ้นตั้งอยู่และถดถอย ของธุรกิจผ่านงบการเงิน
✅แต่ละช่วงเศรษฐกิจ sector ไหนไป sector ไหนมา และเครื่องมือดูแบบ real time
✅การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มการเงิน คุณภาพลูกหนี้ดูตรงไหน
✅กลุ่มธุรกิจบริการ การเติบโต จุดคุ้มทุนดูอย่างไร
✅โรงแรม สื่อสาร ค้าปลีก
✅การวิเคราะห์ธุรกิจผลิต เทคนิคดูกำลังการผลิตของโรงงาน เมื่อไรจะต้องขยายโรงงานใหม่
✅ประสิทธิภาพโรงงานเป็นอย่างไร ใครดีใครด้อย เผยชัดๆ
✅การวิเคราะห์ธุรกิจ ซื้อมาขายไป สิ้นค้าค้างสต็อก เก็บเงินไม่ได้ดูอย่างไร
✅การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มรับเหมา
✅การวิเคราะห์หุ้นกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ แบบไวๆ จะโอนได้เมื่อไร
✅การวิเคราะห์หุ้น วงจร รอบมา รอบไป สัญญาณในงบการเงิน
✅หุ้น turn around เจ้ากำลังแอบทำโปรเจกอะไรในงบการเงิน
✅การประมเนมูลค่าของแต่ละ sector ว่ามมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร

🔈สอนโดย อ ภัทรธร ช่อวิชิต
นักลงทุนอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือ คุ้ยแคะแกะหุ้นเด้ง และเจาะหุ้นร้อนสแกนหุ้นเด้ง

=======================================
แคปรูปตรงนี้มาได้ส่วนลดพิเศษจากปกติ 5000 บาท เหลือเพียง 2,800 บาทเท่านั้น
☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)
line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน
=======================================

3 ความคิดเห็น :

 1. ufabet company เป็นแพลตฟอร์มการเดิมพันออนไลน์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา PG SLOT ในบทความนี้เราจะศึกษาลึกลงไปในโลก

  ตอบลบ
 2. ทางเข้า superruay789 ทำความรู้จักกับวิธีการเข้าถึงเพื่อสัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมออนไลน์ที่น่าทึ่ง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ PG ของเว็บไซต์ ใช้ LSI Keywords และตอบคำถามที่พบบ่อย

  ตอบลบ
 3. เว็บสล็อตใหม่ ไม่ล็อคยูส เป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมสำหรับในการได้รับกำไรอย่างเร็วไม่ล็อคยูสด้วยจะได้รับโบนัสจำนวนมากดังเช่น PG SLOT ฟรีสปินและก็โบนัส

  ตอบลบ

สงสัยอะไรถามได้ครับผม