วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

หลักการอ่านงบกระแสเงินสด

สรุปแนวทางการเข้าใจและวิเคราะห์งบกระแสเงินสดง่ายๆครับ
1. รู้จักที่มา (+) ที่ไป(-) ของเงิน

 • ที่มาของเงิน (+) รายได้, สินทรัพย์ลด, หนี้สินเพิ่ม, ทุนเพิ่ม
 • ที่ไปของเงิน (-) รายจ่าย, สินทรัพย์เพิ่ม, หนี้สินลด, ทุนลด

2. การจัดประเภท ในทางธุรกิจเงินเข้าออกได้ 3 ช่องทาง

 • 2.1. กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Cash flow from operation : CFO) ทำมาค้าขาย
  • 2.1.1. กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    = กำไร + ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด – รายได้ที่ไม่ใช่เงินสด
  • 2.1.2. การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียน ยกเว้นเงิน OD จัดประเภทในกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
 • 2.2. กระแสเงินสดจากการลงทุน (Cash flow from investing : CFI) ซื้อ/ขาย สินทรัพย์ถาวร
   = การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 • 2.3. กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน (Cash flow from financing : CFF) กู้หนี้ ระดมทุนทุน
   = การเปลี่ยนแปลงในเงิน OD, หนี้ระยะยาว, และส่วนของผู้ถือหุ้น

3 แนวทางการวิเคราะห์

 • บริษัทที่ดีต้องมีทั้งกำไรทางบัญชีและกำไรที่เป็นเงินสด 
 • บริษัทที่ดี งบกระแสเงินสดจะเป็นเป็น บวก, ลบ, ลบ, และ CFO ใกล้ๆกำไรสุทธิ 
 • อัตราส่วนคุณภาพกำไร = CFO/กำไรสุทธิ
 • ในช่วงลงทุน เช่นสร้างโรงงานใหม่CFO จะลบเยอะต้องกู้เงินหรือเพิ่มทุนมาลงทุน CFF
 • แม้บริษัทจะขาดทุนบัญชีแต่งบกระแสเงินสดยังเป็น บวก, ลบ, ลบ แสดงว่ายังมีเงินหมุนไม่เจ้งแน่แต่ในทางกลับกันถ้างบขาดทุนบัญชีด้วยขาด CFO ด้วยอาจเจ้งได้ง
 • ถ้าบริษัทมีกำไรบัญชีเยอะแต่ไม่มีเงินสดอาจมีกำไรพิเศษ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม